İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Kendi isteği ile emekliye ayrılan, bilahare emeklilik işleminin geri alınması yolundaki başvurusunun reddi üzerine verilen iptal kararı ile tekrar göreve başlatılan davacının, emekliye ayrılması işleminde davalı idarenin herhangi bir kusuru bulunmadığından, davacının açıkta (emeklilikte) geçirdiği süreyle ilgili olarak doğan zararından idarenin sorumlu tutulamayacağı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onbirinci Daire
Esas No   : 2003/234
Karar No   : 2005/2615
 
 
 
            İsteğin Özeti : Dava, Ankara İli Çankaya İlçesi … Lisesi beden eğitimi öğretmeni iken kendi isteğiyle emekliye ayrılan davacının, emeklilik işleminin iptal edilmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır. Ankara 8. İdare Mahkemesi 12.11.2002 gün ve E:2002/309, K:2002/1284 sayılı kararıyla; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre, emekliye sevkin; yaş haddi, sicil, disiplin, re'sen emeklilik gibi ayrışık hükümler hariç tutulduğunda, esas itibarıyla kamu görevlisinin iradesine bırakıldığı, isteğe bağlı emeklilik uygulamasının özelliği nedeniyle emekliye sevk onayıyla birlikte ilgilinin emekli statüsüne girdiği, istek üzerine tesis edilen emekliye sevk işleminin ilgilinin isteğindeki değişiklik dolayısıyla geri alınmasının statü hukuku ile bağdaşmayacağı, ancak, bir şekilde emeklilik iradesinin fesada uğramasının gerçek iradeyi yansıtmaması nedeniyle hukuka aykırılık hali teşkil ettiğinin kabulü gerektiği, dosyanın incelenmesinden, öğretmen olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle emekliye ayrılan davacının, 1974-1988 yılları arasında sigortalı hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilerek 1. derecenin 4. kademesi ve (3000) ek gösterge üzerinden emekliye sevk edildiği, Emekli Sandığı tarafından, sigortalı sürelerin kazanılmış hak aylığı ve kıdem aylığından düşülerek kazanılmış hak aylığının 4. derecenin 3. kademesine, emekli keseneğine esas intibakının 1. derecenin 4. kademesine ve ek göstergesinin (1100) rakamına getirilerek emeklilik işleminin tamamlandığı, davacının 1. derecenin 4. kademesi ve (3000) ek gösterge rakamı üzerinden emekliye ayrılacağını düşünerek emekliye sevkini talep ettiği ve emeklilik işleminin geri alınması yolundaki başvurusunun reddi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmakta olup, bu durumda, davacının emeklilik talebinin (3000) ek gösterge rakamı üzerinden emekliye ayrılacağı iradesine dayandığı, dolayısıyla 16.8.2001 tarihli emeklilik başvurusunun gerçek iradesini yansıtmadığı sonucuna varıldığından, emeklilik onayının geri alınması yolundaki başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazminine hükmetmiştir. Davalı idareler tarafından, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : İstemin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : Ankara İli Çankaya İlçesi … Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni iken kendi isteğiyle emekliye ayrılan davacının emeklilik işleminin iptali ve parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptaline ve parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi yönündeki mahkeme kararının davalı idareler tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            Dava dosyasının incelenmesinden; davacının öğretmen olarak görev yapmakta iken 16.8.2001 tarihli dilekçesi ile kendi isteği üzerine eğitim ve öğretim sınıfında bulunanlar için 1. derecenin 4. kademesi ve (1100) ek gösterge üzerinden, 22.8.2001 tarihli onay üzerine 15.9.2001 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlandığı, davacının 1. derece 4. kademe ve (3000) ek gösterge üzerinden emeklilik işlemlerinin yapılması gerekirken emeklilik işlemlerinin (1100) ek gösterge üzerinden yapıldığı, bu nedenle emeklilikten vazgeçtiği ve göreve iade edilmesi isteminde bulunduğu, davacının bu istemi ise kendi isteği üzerine Temmuz 2001 tarihi itibariyle ilişiği kesilerek emekliye ayrıldığından reddedildiği anlaşılmıştır.
            657 sayılı Devlet Memurları Kanunuun 93. maddesi TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 94. maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa atanabilirler hükmünü getirmiştir.
            Dava konusu olayda, davacı emeklilik işlemlerinin yapılması esnasında (1100) üzerinden ek göstergesinin hesaplandığı, oysa ek göstergesinin (3000) olması gerektiği iddiası ile emeklilik onayının iptali ve de göreve iadesini istemekte ise de; davacının göreve iade isteminin ek göstergesinin gerçek durumu yansıtmadığı hatalı yapıldığı iddiasından kaynaklandığı ortadadır.
            Davacının emekliliğe sevk istemi gerçek iradesini yansıtıtğından, bu dilekçeye dayanılarak tesis olunan emekliye sevk işleminde hukuka ve mevzuata aykırı bir durum bulunmamakta,davacının ek göstergisinin yanlış hesaplandığı iddiası ise,emeklilik işlemlerinin iptalini gerektirir nitelikte bulunmamaktadır.
            Bu durumda dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            Dava, Ankara İli Çankaya İlçesi …. Lisesi beden eğitimi öğretmeni iken kendi isteğiyle emekliye ayrılan davacının, emeklilik işleminin iptal edilmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.
            Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar mahkeme kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmemiştir.
            Kararın, parasal hakların tazminine ilişkin kısmına gelince;
            Davacı, iptal kararı üzerine tekrar göreve başladığından ve davacının emekliye ayrılması işleminde davalı idarelerin herhangi bir kusuru olmadığından, işlem nedeniyle doğan zarardan söz edilemez.
            Bu durumda, idare mahkemesince, parasal hakların tazminine hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kısmen kabulüyle, Ankara 8. İdare Mahkemesinin E:2002/309, K:2002/1284 sayılı kararının parasal hakların tazminine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline yönelik hüküm fıkrasının onanmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.5.2005 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
 
A Z L I K   O Y U
            Davacı, kendi isteği ile emekliye sevk edildiğinden ve bu istem gerçek iradesini yansıttığından, sigortalı hizmetlerin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinde dikkate alınmayacağı da açık olduğundan, bu hususların emeklilik iradesini sakatladığı söylenemez ve anılan hususlar, emekliye sevk onayı alındıktan sonra emeklilik işleminin iptali istemiyle açılan davada tertışılıp dinlenemez.
            Bu itibarla dava konusu emekliye sevk işlemi mevzuata uygun olup anılan iptal istemiyle açılan davanın reddi gerektiğinden temyize konu kararın iptale ilişkin kısmının onanması yolundaki çoğunluk görüşüne karşıyız.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.