İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Kamu kurumlarının din hizmetleri sınıfında çalışacak personelin eğitim düzeylerini yükseltmek amacıyla açılan açıköğretim öakültelerinin ilahiyat önlisans programını bitirenlerin diplomaları

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Sekizinci Daire
Esas No : 2004/2414
Karar No : 2004/5241
 
Özeti : Kamu kurumlarının din hizmetleri sınıfında çalışacak personelin eğitim düzeylerini yükseltmek amacıyla açılan açıköğretim öakültelerinin ilahiyat önlisans programını bitirenlerin diplomalarına "Bu belge din hizmetleri sınıfında çalışanlar için geçerlidir, başka amaçla kullanılamaz" ibaresinin yazılmasının hukuka aykırı olmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf                  : 1- …
                                                2- Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası
            Vekilleri                       : Av. …
            İstemin Özeti              : Davacılardan …'ın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün, İlahiyat Programından aldığı önlisans diplomasına "Diyanet işleri teşkilatında veya din hizmetleri sınıfında çalışanlar için geçerlidir, başka amaçla kullanılamaz" şerhinin konulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; 2547 sayılı Yasa ve Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddelerinde, önlisans veya lisans programlarını başarı ile tamamlayan kişilere verilecek diplomalara herhangi bir şerh konulacağı yönünde bir düzenlemenin yer almaması nedeniyle, mevzuatta bulunmayan bir kısıtlamanın Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu kararına dayanılarak konulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Eskişehir İdare Mahkemesinin 26.03.2004 gün ve E:2003/1089, K:2004/356 sayılı kararının, davacının eğitim gördüğü programın amacının diyanet hizmetlerinin daha üst düzeyde görülebilmesi ve bu hizmeti yürütenlerin kısa sürede yükseköğrenim görmelerinin sağlanması olduğu ve Açıköğretim Fakültesi kayıt kılavuzunda da bu programı tamamlayanlara verilecek diplomalara uyuşmazlık konusu şerhin yazılacağının belirtildiği ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi .....'ün Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ...'nın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :
            Uyuşmazlık; davacı …'a verilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi önlisans diplomasına "Diyanet işleri teşkilatında veya din hizmetleri sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz" şerhinin konulmasına ilişkin işlemden doğmuştur.
            2547 sayılı Yasanın "Yükseköğretime Giriş" başlıklı 45. maddesinde, öğrencilerin Devlet Yükseköğretim Kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen sınavla girecekleri belirtildikten sonra bir mesleğe yönelik lise mezunlarının aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girecekleri, başarı notlarının ayrıca belirleneceği öngörülmüştür.
            Öte yandan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 29, 30, 31 ve 32. maddelerinde de ortaöğretimin, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana geleceği, yükseköğretim kurumlarına ortaöğretim programını bitirenlerin nasıl gireceklerinin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurlu tarafından saptanacağı belirtilmiştir.
            Dosyanın incelenmesinden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.12.1997 gün ve 45 sayılı kararı uyarınca, imam hatip lisesi mezunu olup, kamu kuruluşlarında din hizmetleri sınıfında çalışan memurların eğitim düzeylerini yükseltmek amacıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 1998-1999 eğitim öğretim yılında İlahiyat önlisans programı açılmasına, bu programı başarıyla tamamlayanlara verilecek diplomalara "Diyanet işleri teşkilatında ve/veya din hizmetleri sınıfında çalışanlar için geçerlidir, başka amaçla kullanılamaz" ifadesinin konulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
            Yukarıda belirtilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.12.1997 günlü oturumunda aldığı kararla, ülkenin gelişen toplumsal gereksinimlerinin karşılanması amacı güdülerek, kamu kuruluşlarında din hizmetlerinde çalışanların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmış olup, bu haliyle de anılan kararın eğitim ilkelerinin öngördüğü amaç, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile idare hukuku kurallarına aykırılığından söz edilemeyecektir.
            Öte yandan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1998-1999 ve 1999-2000 öğretim yılları kayıt kılavuzlarında da, İlahiyat Önlisans Programı ile ilgili Genel Bilgiler bölümlerinde, programın amacının imam hatip lisesi mezunu olup, kamu kuruluşlarında din hizmetleri sınıfında herhangi bir görevde çalışanların eğitim seviyelerini yükseltmek olduğu vurgulanarak, bu programı başarıyla tamamlayanlara verilecek diplomalara davaya konu "Diyanet işleri teşkilatında çalışanlar için geçerlidir. Başka bir amaçla kullanılamaz" ifadesinin konulacağı belirtildiğinden, davacının mezun olduğunda alacağı diplomada söz konusu ibarenin olacağını bilerek anılan programa kaydolduğu da açıktır.
            Bu durumda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde kurulan İlahiyat Önlisans Programından mezun olanlara verilecek diplomalara konulan davaya konu ibarenin ilgili kayıt kılavuzuna ve anılan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararına aykırılığından söz edilemeyeceğinden, dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, Eskişehir İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine 29.12.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.