İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Kamu görevinden çıkarılma işlemi yargı kararı ile iptal edilen davacıya, Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenmesinin gerekmediği

T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas  No   : 2004/2762
Karar No   : 2007/1615
 
Özeti : Kamu görevinden çıkarılma işlemi yargı kararı ile iptal edilen davacıya, Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenmesinin gerekmediği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf        : Yüzüncü Yıl Üniversitesi
            Vekili                : Av. …
            İsteğin Özeti    : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken, kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin Van İdare Mahkemesince iptali üzerine göreve iade edilen davacının, memuriyetten çıkarma cezası üzerine ailesini memleketine taşıdığı, görevine iade edilmesi ile birlikte ailesini tekrar Van İli'ne taşımak zorunda kaldığı, bu nedenle tarafına yolluk ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 21.1.2003 tarihli yazıyla bildirilen 16.1.2003 tarihli Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davanın; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10. maddesinde sayılan yolluk verilmesini gerektiren hallerin davacının durumuyla örtüşmediği, mahkeme kararıyla görevine iade edilenlere yolluklarının ödeneceğine ilişkin bir hükmün Harcırah Kanununda bulunmadığı, iptal kararı üzerine kurulan işlemin bütün sonuçlarıyla hukuk aleminden kalktığı ve davacının eski durumuna geri döndüğü açık olup, bu haliyle davacıya ancak hukuka aykırılığı tesbit edilen işlemden kaynaklanan zararın ödenmesi gerekeceğinden, gerek Kanunun ilgili maddeleri, gerekse iptal kararlarının hukuki sonuçları gözönüne alındığında; idarece kurulan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Van İdare Mahkemesi'nce verilen 31.1.2003 günlü, E:2003/255, K:2003/1028 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi : 6245 sayılı Kanuna göre harcıraha müstehak kimseler ve istisnaları Kanunun 4. maddesinde gösterilmiş olup becayiş olunanlar ile mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutad olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atamalarda ve emeklilik hariç görevlerine son verilmelerinde harcırah verilmez denilmek suretiyle yolluk verilmeyecek durumlar belirlenmiştir.
            Bakılan davada, davacının göreve başlaması yasal düzenlemelerde öngörülen şekilde yeniden atama yada kurumuna dönüş şeklinde gerçekleşmeyip, yargı kararı gereğinin yerine getirilmesini teminen atama işlemi olmakla birlikte,  6245 sayılı Harcırah  Kanununun  10 uncu  maddesine göre durumun harcırah unsurları gözetilerek değerlendirilmesine engel bir hal bulunmadığından, işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.
            Ayrıca, davalı idare savunmasında ve işlemin gerekçesinde 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 6/g maddesi ileri sürmekte ise de, anılan hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu durumda, Anayasa aykırılığı saptanmış bir kurala göre davanın görülüp çözümlenmesi Anayasanın üstünlüğü prensibine ve hukuki devlet ilkesine uygun düşmeyecektir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabul edilerek idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Van İdare Mahkemesi'nce verilen 31.12.2003 günlü, E:2003/255, K:2003/1028 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 6.4.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.