İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede resmi tabip raporuyla görülen lüzum (ve ivedilik) üzerine yapılan tedavide kullanılan tıbbi malzeme giderlerinin tamamının Sandıkça karşılanması gerektiği

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onbirinci Daire
Esas No   : 2002/75
Karar No   : 2005/2348
 
Özeti : Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede resmi tabip raporuyla görülen lüzum (ve ivedilik) üzerine yapılan tedavide kullanılan tıbbi malzeme giderlerinin tamamının Sandıkça karşılanması gerektiği hakkında.
 
           
            Emekli, Adi Malüllük ve Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Değişik Tüzüğün "Acil Haller" başlıklı 14. maddesinde; "Bu Tüzüğün 2'nci maddesi gereğince muayene ve tedavi hakkından yararlanacak olanların; a) Ani ve kendini bilmeyecek derecede ağır hastalıkları dolayısıyla başkaları tarafından serbest tabiplere tedavi ettirilmeleri veya sağlık kurumları dışında bir sağlık kurumuna yatırılmaları, b) Resmi sağlık kurumlarına başvurmaları için geçecek zamanın hayatı tehdit edici nitelikte olması hallerinde, serbest tabipleri veya resmi sağlık kurumları dışındaki sağlık kurumlarınca yapılacak ilk müdahale ve tedavilerinin giderleri, Sandıkça karşılanır." hükmüne yer verilmiştir.
            Dosyanın incelenmesinden, kalp rahatsızlığı nedeniyle 14.10.1999 tarihinde ... Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran ve yataklı olarak tedavisine başlanılan davacı hakkında düzenlenen 14.10.1999 tarihli sağlık kurulu raporunda, "angina pectoris eski MI, Eski CABG+İKMP" tanısı konularak iskemip kardiyomyopatili olguya angina pectoris kontrolü için spinal kord stimülasyonunun uygun görüldüğü, buna göre raporda belirtilen dört kalem malzemenin hasta olan davacıya acilen uygulanması gerektiği kararının alınması üzerine davacı yakınları tarafından 15.10.1999 tarihinde satın alınan bu dört kalem medikal malzemenin aynı gün kullanıldığına ilişkin 22.10.1999 tarihli kurul raporunun düzenlendiği, davacı tarafından da, hastanece kurul raporuna istinaden kendisine kullanılan bu medikal malzeme bedelinin ödenmesi isteminin reddi üzerine 7.221.089.200.-TL tutarındaki tedavi giderinin tazmini yolunda bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
            Bu durumda, yukarıda yer alan Tüzük'de resmi tabip raporunda gösterilen lüzum ve ivedilik üzerine yapılan tedaviye ait tıbbi malzeme giderinin kısıtlanacağı yolunda bir hükmün yer almadığı gibi Osmangazi Üniversitesi Hastanesi tarafından davacı adına düzenlenen sağlık kurulu raporunda, davacıya spinal kord stimülasyonunun önerilmesi ve acilen uygulanması ve bunun da ... tarih ve ... protokol numaralı ve ... tarihli baştabip onaylı reçete ile belgelendirilmesi karşısında, davacının durumunun Tüzüğün "Acil Haller" başlıklı 14. maddesi kapsamında değerlendirilerek 7.221.089.200.-TL tutarındaki tedavi giderinin ödenmesi gerekmektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle Ankara 5. İdare Mahkemesinin 31.5.2001 gün ve E:2000/805, K:2001/768 sayılı kararının bu gerekçe ile onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 6.5.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.