İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Kaldırılan yeşil alana eş değer bir yeşil alanın bu bölgede oluşturulması gerekir.

ÖZET: Kaldırılan yeşil alana eş değer bir yeşil alanın bu bölgede oluşturulmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 27.5.2003 gün ve E:2002/1115 K:2003/3331 sayılı kararı.
Dava, … sayılı davacıya ait parsele komşu … sayılı parselin kısmen ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliğinin onanması yolundaki 25.7.1996 günlü, 83 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesin 28.4.1999 günlü, 1998/7364, K:1999/23222 sayılı bozma karıra uyularak, 1984 yılı imar planında park ve yeşil alan olarak belirlenmiş bulunan uyuşmazlık konusu taşınmazın 6.2.1992 onanlı imar planıyla kısmen konut alanına dönüştürüldüğü, dava konusu işlemle de yeşil alanın ticaret alanına çevrildiği, imar planı değişikliğinin yapılma gerekçelerini açıklayan raporun ara karırı ile istenilmesine karşın gönderilmemesi nedeniyle bu yönde bir raporun hazırlanmadığı sonucuna varıldığı ayrıca kaldırılan yeşil alana eş değer bir yeşil alanın bu bölgede oluşturulmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idareler ile müdahiller tarafından temyiz edilmiştir.
Açıklanan nedenlerle, ONANMASINA.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.