İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının ve buna bağlı olarak alt cezanın verilmesi yetkisinin, yetkili disiplin kuruluna ait olduğu

  T.C.
D A N I Ş T A Y
Sekizinci Daire
Esas  No   : 2007/3155
Karar No   : 2007/5674
 
Özeti : Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının ve buna bağlı olarak alt cezanın verilmesi yetkisinin, yetkili disiplin kuruluna ait olduğu hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan  :  …
            Vekili                :  Av. …
            Karşı Taraf        :  Muğla Üniversitesi Rektörlüğü 
            Vekili                :  Av. ...
            İstemin Özeti: Muğla Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yatağan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde öğretim üyesi olan davacının, 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Muğla Üniversitesi Rektörlüğünün 16.12.2005 gün ve 08246 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; yapılan soruşturma sonucu Muğla Üniversitesi Rektörüne karşı yere düşürme amaçlı harekette bulunarak, Üniversite Rektörünü küçük düşürücü fiil ve hakarette bulunduğu sabit olan davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Muğla 1. İdare Mahkemesinin 30.01.2007 gün ve E:2006/421, K:2007/46 sayılı kararının; yapılan işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49.  maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti :  İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi: İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay  Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            Uyuşmazlık, Muğla Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yatağan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde öğretim üyesi olan davacının, 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemden kaynaklanmıştır.
            Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9/d maddesinde, amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketlerde bulunanların kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılacakları; 16. maddesinde, geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda, bir derece hafif olanının uygulanacağı; 33/b maddesinde ise, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından verileceği ön görülmüş olup, bu cezayı gerektiren disiplin suçunda 16. madde uyarınca bir alt cezanın verilmesi konusundaki takdir yetkisinin kullanımının da aynı kurula ve atamaya yetkili amire ait olduğu tartışmasızdır.
            İncelenen olayda, Muğla Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olan davacıya, bir alt ceza uygulanmak suretiyle verilen aylıktan kesme cezasının, asıl ceza olan "kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını" vermeye yetkili bulunan, davacının bağlı bulunduğu kurumun disiplin kurulunca verilmesi gerekirken, Rektör tarafından verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
            Bu durumda, tesis edilen işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamakta olup, davanın esasına yönelik karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
            Öte yandan; alt ceza uygulamasının da, rektör tarafından değil, asıl cezayı vermeye yetkili disiplin kurulu tarafından değerlendirilmesinin gerektiği de tartışmasızdır.
            Açıklanan nedenlerle; Muğla 1. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 05.11.2007 gününde oybirliği  ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.