İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Kadastro Mahkemesinde mülkiyetin tespiti davası devam ettiğinden 775 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No   : 2005/3790
Karar No   : 2006/395
 
Özeti : Kadastro Mahkemesinde mülkiyetin tespiti davası devam ettiğinden 775 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan: …
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf                  : Ortaca Kaymakamlığı - MUĞLA
            İstemin Özeti              : Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2004/632, K:2004/1849 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ...'in Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, taşınmazın mülkiyetinin Hazine ile kişiler arasında davalı olduğu anlaşıldığından, 775 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca işlem tesisi mümkün değildir. Bu durumda dava konusu işlemin iptali gerektiğinden davanın reddine ilişkin mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ...'nun Düşüncesi: Uyuşmazlıkta, Muğla ili, Ortaca ilçesi, Dalyan Beldesinde mülkiyeti hazineye ait … parsel sayılı taşınmazın 2479,89 m2 lik kısmının davacı tarafından işgal edilerek üzerine tek katlı betonarme yapı ve kapalı otomobil garajı yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle ev ve eklentilerinin 775 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca yıkılacağının, anılan yerin boşaltılarak hazır halde bulundurulmasının gerektiği yolundaki davalı idarenin 26.4.2004 tarihli işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Muğla İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            Dosyada mevcut Belediye Başkanlığı tarafından Ortaca Kaymakamlığına hitaben yazılan 26.10.2004 tarih ve Fen İşl-703 sayılı, kaçak yapılar konulu yazıda, anlaşmazlık konusu yerin mülkiyetinin ihtilafı davanın adli yargı yerinde görülmekte ve derdest bulunduğu, Marmarlı mevkiindeki kaçak yapıların bulunduğu, sahanın mülkiyetinin mahkemece belirlenmediği açıklamasına yer verilmiştir.
            Bu durumda, dava konusu yerin mülkiyeti ihtilaflı olup mahkemece belirleme yapılıp karar kesinleşmediğinden bu aşamada hazine mülkiyeti olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz olunan Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, Muğla İli, Ortaca İlçesi, Dalyan Beldesi, … sayılı parsel üzerindeki yapıların 775 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 26.4.2004 günlü işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; mülkiyeti hazineye ait taşınmazın 2479,89 m² lik kısmının davacı tarafından işgal edildiği ve ruhsatsız yapı yapıldığı hususu açık olduğundan tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
            775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesinde; "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır." hükmü yer almıştır.
            Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu taşınmazın 30.10.1991 gününde Hazine adına tespitli olduğu ancak Ortaca Kadastro Mahkemesinin E:1994/43 sayılı dava dosyasında mülkiyetin tespiti davasının devam ettiği anlaşıldığından anılan taşınmazın henüz Hazine mülkiyetinde olduğundan söz edilemez.
            Bu durumda mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmaz üzerindeki yapılar nedeniyle 775 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesinin mümkün olmaması karşısında dava konusu taşınmazın mülkiyet durumunun araştırılmasından sonra dava hakkında karar verilmesi gerektiğinden mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, temyize konu Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2004/632, K:2004/1849 sayılı kararının bozulmasına, 22,90 YTL karar harcı ile fazla yatırılan 17 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 8.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.