İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İnşaatın bulunduğu bölgenin imar planının ve parselasyon işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi sonucunda plansız alan haline geldiği ve yeni planın yapılmasından sonra taşınmazın durumunun değerlendirileceği açık olduğundan, inşaatın devamına izin verilmemesi yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No : 2003/2547
Karar No : 2004/6226
 
Özeti : Davacıya ait inşaatın bulunduğu bölgenin imar planının ve parselasyon işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi sonucunda plansız alan haline geldiği ve yeni planın yapılmasından sonra taşınmazın durumunun değerlendirileceği açık olduğundan, inşaatın devamına izin verilmemesi yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan: Çankaya Belediye Başkanlığı
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf                  : …
            Vekili                           : Av. …
            İstemin Özeti              : Ankara 2. İdare Mahkemesinin 23.1.2003 günlü, E:2002/301, K:2003/63 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, Ankara, Çankaya, Mustafa Kemal Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan inşaatın durdurulmasına ilişkin 28.12.2001 günlü, 36-0409 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin imar planı ve parselasyon işleminin iptali istemiyle üçüncü kişi tarafından açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 6.11.2001 günlü, E:2000/498, K:2001/1364 sayılı kararı ile işlemlerin iptal edilmesi üzerine, bu bölgedeki tüm ada ve parsellerde imar uygulama işlemlerinin durdurulduğu anlaşıldığından, idarece verilen ruhsata dayanılarak yapılmakta olan bir inşaatın ruhsatına aykırılığı konusunda herhangi bir tespit yapılmadan yapı tatil tutanağı düzenlenmesinde ve inşaatının durdurulmasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
            Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu bölgeye ilişkin imar planının ve parselasyon işleminin iptali istemiyle üçüncü kişi tarafından açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 6.11.2001 günlü, E:2000/498, K:2001/1364 sayılı kararı ile işlemlerin iptal edilmesi üzerine, bu bölgedeki tüm ada ve parsellerde imar uygulama işlemlerinin durdurulduğu, dava konusu işlemin de bu kapsamda tesis edildiği ve bu yerdeki inşaatın devamına izin verilmediği, ayrıca, Ankara 4. İdare Mahkemesinin yukarıda anılan kararının Danıştay tarafından da onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.
            Uyuşmazlık konusu inşaatın bulunduğu bölgenin imar planının ve parselasyon işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi sonucunda, bu yerin plansız alan haline geldiği, yeni planın yapılmasından sonra durumunun değerlendirileceği açık olduğundan ve inşaatın devamına izin verilmemesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle Ankara 2. İdare Mahkemesinin 23.1.2003 günlü, E:2002/301, K:2003/63 sayılı kararının bozulmasina, 16.090.000 lira karar harcı ile fazladan yatırılan 11.970.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 7.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.