İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İmar planlarına karşı dava açma süresi her başvuru ile yeniden başlar.

Davacının imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin, hem de davacıya ait diğer parsele yönelik imar planı değişikliğini içeren belediye meclis kararının askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve askı süresi içinde bu karara itiraz edilmemesi halinde davanın son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük süre içerisinde açılması gerektiği hk.
 
Dairesi ALTINCI DAİRE
Karar Yılı 2005
Karar No 2994
Esas Yılı 2003
Esas No 5583
Karar Tarihi 23/05/2005
 
Dava, Aydın, Kuşadası İlçesi, … beldesi, … mevkii, ? ada, ? ve ? parsel sayılı taşınmazların belediye hizmet alanı olarak belirlenmesi yolunda imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin 13.10.2000 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu imar planı değişikliği ile uyuşmazlık konusu taşınmaz için getirilen belediye hizmet alanı tanımlamasının planlama ilke ve esasları açısından yeterli bir tanımlama olmaması nedeniyle dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7.maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu; İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açılabileceği yine aynı Yasanın "Üst Makamlara Başvurma" başlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, Altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı kurala bağlanmıştır.
Özel Kanun olan 3194 sayılı İmar Kanununun, "Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması" başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde ise, "İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlar" kuralı yer almaktadır.
Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planlarına karşı, 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuru için, 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır. İmar Planlarına askı süresi içinde bir itirazda bulunulmamış ise davanın, 2577 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca imar planının son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılması gerekir.
Ayrıca, uygulama işlemlerinin tebliği veya öğrenilmesi üzerine dayanağı düzenleyici işlem olan imar planına karşı da dava açılması mümkündür.
Dosyanın incelenmesinden, davacının Aydın Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı beldesi; … mevkii, ? ada, ? parsel sayılı taşınmazın imar planında Belediye Hizmet Alanı olduğunu belirterek konut alanına dönüştürülmesi istemiyle 17.7.2000 gününde davalı idareye yaptığı başvurunun, 13.10.2000 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararıyla reddedildiği, ayrıca aynı meclis kararıyla da aynı yerdeki davacıya ait 1 sayılı parselin de belediye hizmet alanına dönüştürüldüğü, hem davacının plan değişikliği isteminin reddine ilişkin hem de 1 sayılı parsele ait bu imar planı değişikliğinin 16.10.2000 - 17.11.2000 tarihleri arasında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edildiği, davacı tarafından, askı süresi içinde itiraz edilmediği, plan değişikliği isteminin reddine ilişkin 13.10.2000 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararının bildirilmesi yolundaki 6.8.2002 günlü işlemin tebliği üzerine anılan belediye meclisi kararının iptali istemiyle 17.10.2002 gününde dava açıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, hem davacının imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin hem de davacıya ait diğer parsele yönelik imar planı değişikliğini içeren dava konusu belediye meclisi kararının 16.10.2000-17.11.2000 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve davacı tarafından askı süresi içinde bu karara itiraz edilmemesi nedeniyle yukarıda açıklanan yasa kuralları ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, son ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirilerek 17.10.2002 gününde açılan davanın süre yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle … 1.İdare Mahkemesinin 14.5.2003 günlü, E:2002/489, K:2003/273 sayılı kararının BOZULMASINA, 16.090.000 lira karar harcı ile fazladan yatırılan 11.970.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.