İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İmar planı ve parselasyon yapılmadan 3194/17 ye göre belediye taşınmazı satılamaz

 
Bir imar adasında imar planı uygulamasına geçilip parselasyon yapılmadan 3194 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca belediye taşınmazlarının satılamayacağı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 23.5.2000 gün ve E:1999/2048, K:2000/3233 sayılı kararı.
Dava, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın aynı ada, ... parsel sayılı taşınmazın sahibi bulunan davacı yerine ... parsel sayılı taşınmaz sahibine satışına ilişkin ... günlü, ... sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki belgelerden; davacıya ait ... sayılı parsel üzerinde belediyeye ait ... sayılı parselden 3 m. yan bahçe mesafesi bırakılarak bina yapıldığı, ..., ..., ... sayılı parsellerin bulunduğu ... Caddesinde yapılaşmanın tamamlandığı, ... parsel sahibine de tek yönlü imar çapına göre inşaat ruhsatı verildiği, halen 2.bodrum katı yapılan inşaatın ... Caddesine göre ... sayılı parselle arasında 6 m. kot farkı olduğu, imar planına göre ... Caddesinin 15 metrelik imar yolu olması sebebiyle plan uygulamasına geçilerek bu yol açıldığında ..., ..., ... sayılı parsellerin bir bölümü ve ... sayılı parselin tamamının imar yolunda kalacağı, belediyenin ise kadastral parsel üzerinden satış işlemini yaptığı imar adasının konumları itibariyle ... sayılı parselin yola giden kısmı ile ... sayılı parseli değiştirme imkanının bulunduğu, bu ada içinde parselasyon işlemi ile ... ve ... sayılı parsellerin tevhid işlemi yapılmadan inşaat ruhsatının verildiği, dolayısıyla ... sayılı parselde yapılan inşaata yoldan (... Caddesi) cephe açabilmek ve otopark girişini bu caddeden sağlayarak otopark yönetmeliğinde öngörülen alanın sağlamaya çalışıldığı, sonuç olarak ... adanın konumu ve yapılaşma durumu dikkate alınarak İmar Kanunu'na göre ... sayılı parselin davacıya satışı daha uygun olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesinin 1. fıkrasında "Belediye veya Valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şuyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder" hükmü yer almıştır.
Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda, ... sayılı imar adasında ..., ..., ..., sayılı parsellerin ... Caddesinden cephe aldığı; ..., ..., ... parsellerin ise ... Caddesinden cephe aldıkları, ... ve ... sayılı parsellerin ise her iki yola cepheli olduğu, imar planı incelendiğinde imar adasındaki yapılaşmanın kadastral paftadaki oluşuma göre şekillendiği, ..., ..., ... sayılı parseller üzerindeki binaların ... Caddesinden cephe olarak oluşumlarını tamamladıkları, davacıya ait ... parsel üzerinde 4 katlı bina olduğu, bu parseldeki inşaatın belediyeye ait ... sayılı parselden 3 m. yan bahçe mesafesi bırakılarak tamamlandığı, ... sayılı parsele belediyece verilen ... günlü, ... sayılı imar çapına göre cephesinin ... Caddesi olduğu dava konusu işlemle belediye taşınmaının bu parsele satılmasıyla ... Caddesine cephe açılması sağlanarak otopark girişinin bu caddeden verildiği imar planına göre ... Caddesinin 15.00 m. lik imar yolu olması sebebi ile plan uygulamasına geçildiğinde ..., ..., sayılı parsellerinin bir bölümü ile ... sayılı parselin tamamının imar yoluna isabet edeceği belirtilmektedir.
İdarece imar adasındaki tüm işlemler dolayısıyla dava konusu satış işlemi imar planı dikkate alınmaksızın kadastral parsellere göre yapılmıştır.Oysa davacıya ait taşınmazın bir kısmı ile ... sayılı parsele satışına karar verilen 51 m2 lik belediyeye ait ... sayılı parselin bir kısmı planda öngörülen imar yolunun açılmasıyla 15 metrelik yolda kalacaktır.Bunun sonucunda da idarece satılan taşınmazın yolda kalan kısmının bu kez kamulaştırılması gerekecektir.
Bir imar adasında imar planı uygulamasına geçilip parselasyon işlemi yapılmadan 3194 sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca belediye taşınmazlarının satışı yolunda işlem tesis edilmesi mümkün değildir.
Bu durumda idarece kadastral parsellere göre yapılan uygulama hukuka aykırı olduğundan iptali yolundaki mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.
Temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA 23.5.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.