İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İmar planı tadilatı nedeniyle imar durumuna göre hazırlanan proje masrafı belediyeden istenemez.

İmar planı değişikliğinden önceki imar durumuna uygun olarak düzenlenen proje nedeniyle yapılan masrafların plan değişikliğinden önce henüz inşaat ruhsatının alınmaması, imar durumunun geçersiz kalması gözönünde bulundurularak belediyenin hizmet kusuru bulunmaması gerekçesiyle tazminat isteminin reddi hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 19.11.1984 gün ve E:1983/1277, K:1984/3059 sayılı kararı.
 
Dava, davacıya ait taşınmaza verilen imar durumu üzerine inşaat projelerinin onaylanması aşamasında imar planının değişmesi nedeniyle verilen imar durumunun geçersiz kalmasından dolayı proje çizim ve diğer masraflar tutarı ... lira maddi tazminata; davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle, hükmedilmesi isteğiyle açılmıştır.
Hizmet kusuru nedeniyle açılacak tam yargı davalarında maddi tazminata hükmedilebilmesi için zararı doğuran idari işlem ya da eylem ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması gerektiği idare hukukunun belli esaslarındandır.
Öte yandan; 6785 sayılı İmar Kanununun 1605 sayılı yasa ile değişik 29.maddesinde imar ve yol istikamet planlarının belediye meclisince kabul edildikten sonar İmar ve İskan Bakanlığına gönderileceği, adı geçen Bakanlığın bunları aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek, üzere idareye selahiyetli olduğu, imar ve yol istikamet planının İmar ve İskan Bakanlığının tasdikiyle kesinleşerek yürürlüğe gireceği ve tasdik edilmiş planlar üzerinde yapılacak değişikliklerinde bu usullere tabi bulunduğu kuralı yer almıştır.
Olayda, davacının maliki olduğu, ve onaylı imar planının bitişik nizam 4 katlı mesken alanında kalan taşınmaz üzerinde yapı yaptırmak amacıyla kendisine 29.8.1980 günlü imar durumu verildiği, imar durumu gereğince davacı tarafından yapının projelerinin düzenlettirildiği, 8.9.1980 gününde de arazi kotu belgesi aldığı düzenlenen projelerin onaylattırılmak ve inşaat ruhsatı almak üzere belediyeye başvurduğu sırada
da İmar planı değişikliğinin 17.9.1980 gününde ilgili bakanlıktan onaylanıp dönmüş bulunması nedeniyle mevcut imar durumuna göre inşaat ruhsatı verilmesi imkanı kalmadığı, zira yeni plana göre uyuşmazlık konusu taşınmazın ticaret bölgesine, ayrılarak 8 katlı ayrık nizam yapılaşma koşulu getirildiği, yeni oluşan imar durumunda kendisine 12.11.1980 gününde verilen belge ile bildirildiği, dosyada yer alan belgelerin incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Bu durumda, yukarıda yer alan yasal kural karşısında imar planı değişikliği, İmar ve İskan Bakanlığının onayı ile kesinleşeceği gibi, anılan bakanlığın değişiklik teklifini onamaksızın iade etmeye de yetkili bulunduğu cihetle eski plana göre verilmiş imar durumunun, inşaat ruhsatı henüz alınmadan imar planının değişmesi nedeniyle geçersiz kalması yüzünden davalı belediyeye atfı kabil bir hizmet söz etmeye olanak yoktur.
Diğer taraftan, davacının imar planının kısa bir süre sonra değişeceğini belediyenin bildiği yolundaki savının imar planının değiştirilmesi yetkisinin son aşamada belediyeye ait olmaması nedeniyle dayanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.