İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İmar planı iptal edildiğinden bahisle yıkım kararı verilemez.

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No : 2001/5263
Karar No : 2002/5185
 
Özeti : İmar planının iptali üzerine davalı idarece yeniden plan yapılacağından, yapılacak planla getirilecek kullanım kararlarına ve yapılaşma koşullarına göre uyuşmazlık konusu yapınn durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden yıkım kararı verilemeyeceği hk.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan       : ... İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.
                                                              ..., ..., ...
            Vekili                                        : Av. ...
            Karşı Taraf                               : ... Belediye Başkanlığı
            Vekili                                        : Av. ...
            İstemin Özeti                           : İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 21.6.2001 günlü, E:2000/1539, K:2001/898 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir
            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ….'in Düşüncesi   :Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'nın Düşüncesi                    : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.
            Dava, ..., ..., ..., ... pafta, ... ada, ... sayılı parsel üzerinde bulunan yapının yıkımına ilişkin 13.9.2000 günlü, 730 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu taşınmaz için verilen 26.7.1995 günlü, 995/3-38 sayılı inşaat ruhsatı ile dayanağı planların İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 18.11.1997 günlü, E:1996/920, K:1997/1435 sayılı kararıyla iptal edilmesi ve anılan kararın temyiz aşamasında onanması nedeniyle davalı idarece inşaat ruhsatının iptal edildiğinden bahisle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
            Dosyanın incelenmesinden, düzenlendiği tarihte imar planına uygun olarak verilen 26.7.1995 tarihli ruhsata dayanılarak uyuşmazlık konusu inşaata başlanıldığı, sözkonusu ruhsat ile dayanağı planların Mahkemece iptal edildiğinden bahisle 4.7.2000 gününde yapının durdurulduğu ve 13.9.2000 günlü, 730 sayılı işlemle de yıkımına karar verildiği anlaşılmaktadır.
            Olayda uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu alandaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin Mahkemece iptal edilmesinden sonra, davalı idarece sözkonusu alanda yeniden plan yapılacağı açıktır.
            Bu durumda , yapılacak planla getirilecek kullanım kararlarına ve yapılaşma koşullarına göre uyuşmazlık konusu yapının durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden, bu aşamada anılan yapının yıkımına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 21.6.2001 günlü, E:2000/1539, K:2001/898 sayılı kararının BOZULMASINA, ..., dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.