İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İmar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerekir

 

İmar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiği hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 8.11.2006 gün ve E:2004/5235, K:2006/5112 sayılı kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan : ?
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Konak Belediye Başkanlığı-İZMİR
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : İzmir 1. İdare Mahkemesinin 17.03.2004 günlü, E:2003/440, K:2004/201 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Plan değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden mahkeme kararının bozulması genektiği düşünülmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : Plan değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğinden mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, imar planında yeşil alanda kalan İzmir, Konak, 1.Süleymaniye Mahallesi, ? ada, ? parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması veya yeşil alandan çıkartılması amacıyla yapılan imar planı değişikliği isteminin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; İzmir Büyükşehir Belediyesinin tasarruf yetkisi altında bulunan dava konusu taşınmazın yeşil alan için Konak Belediye Başkanlığının kamulaştırma yetkisi bulunmadığından, kamulaştırma isteminin zımnen reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı, imar planı değişikliği istemine gelince; şehircilik esasları, planlama ilkeleri ve kamu yararı gibi nedenler bulunmadığı sürece, salt Anayasa Mahkemesinin iptal kararından hareketle, kamu tesis ve umumi hizmet alanlarında plan değişikliği yapılmasının plan değişikliği yapılmak veya yapılmaksızın ilgililere yapılaşma hakkı tanınmasının zorunlu olduğu sonucuna ulaşılamayacağı, bu nedenle dava konusu taşınmazın yeşil alandan çıkartılması isteminin zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, dava davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlığa konu taşınmazın yeşil alana ayrılması nedeniyle sözkonusu olan kısıtlamanın dayanağını oluşturan 3194 sayılı Yasanın 13.maddesinin 1.fıkrası Anayasa Mahkemesinin 29.12.1999 günlü, E:1999/33, K:1999/51 sayılı kararıyla iptal edilmesine karşın, henüz iptal edilen hükümler yerine yeni bir düzenleme getirilmemiş olması nedeniyle taşınmaz maliklerinin genel hükümler uyarınca öncelikle imar planında değişiklik yapılması yönünde bu konuda işlem tesisine yetkili olan belediye başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazın imar planında yeşil alan olarak ayrıldığı, taşınmazın imar planı değişikliği yapılarak yeşil alandan çıkartılması isteminin belediye meclisince zımnen reddi üzerine bakılmakta olunan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İlgililerin imar planı değişikliği istemlerinin idarelerce çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesi yönünden irdelenmesi gerektiği, planlamanın genel ilkelerinin dikkate alınarak uyuşmazlık konusu taşınmaza ayrıldığı amaç için ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varıldığı takdirde plan değişikliği yapılmasının mümkün olduğu açıktır.
Bu durumda, idare mahkemesince plan değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle İzmir 1. İdare Mahkemesinin 17.03.2004 günlü, E:2003/440, K:2004/201 sayılı kararının BOZULMASINA, 20,60 YTL. karar harcı ile fazladan yatırılan 15,30 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 08.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.