İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İmar mevzuatı uyarınca muhtarlık izninin yazılı olması gerekir

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas  No   : 2004/7536
Karar No   : 2007/955
 
Özeti : İmar mevzuatı uyarınca muhtarlık izninin yazılı olması gerektiği, diğer taraftan davacının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27. maddesinde belirtilen istisnadan yararlanma koşullarını taşıyıp taşımadığı hususları gözetilmeksizin, şifahi muhtarlık izni olabileceğinden bahisle, uyuşmazlık hakkında karar verilmesinde yasal isabet bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan : Tekirdağ Valiliği
            Karşı Taraf
            Vekili    : Av. …
            İstemin Özeti : Edirne İdare Mahkemesinin 11.5.2004 günlü, E:2003/1313, K:2004/528 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ….in Düşüncesi : 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27.maddesinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca nitelikleri belirtilen yapıların muhtarlık izni ile yapılabileceği düzenlenerek, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 4. maddesinde muhtarlık izninin ancak yazılı olabileceği öngörülmüştür.
            Olayda ise, köyde sürekli oturmayan davacı tarafından köy muhtarından halihazırda herhangi bir izin alınmaksızın yapılan inşaat nedeniyle dava konusu yıkım işlemi tesis edilmiştir.
            Bu itibarla, mevzuatta öngörülen koşulları sağlamayan davacının anılan yapısının yıkımına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından aksi yöndeki mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ….ın Düşüncesi :  İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, … Köyü, 2 pafta, 2693 sayılı parselde bulunan ruhsatsız yapının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32.maddesi uyarınca yıkımına ilişkin 28.5.2003 günlü, 2003/678 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu yapının köy yerleşik alanında bulunan taşınmazın sit alanı olarak tescil edildiği 27.9.1994 tarihinden önce yapıldığı, bu nedenle 2863 sayılı Yasa hükümleri uyarınca işlem tesis edilemeyeceği ayrıca yapının 3194 sayılı Yasa'nın 27.maddesi uyarınca ruhsata tabi olmadığı, köy muhtarlığının izininin yazılı olabileceği gibi uygulamada şifahi izinlere de rastlandığından sıkı sıkıya köy muhtarlığı izninin aranmayacağı gerekçesiyle hukuka uyarlık bulunmadığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.
            3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27.maddesinde, belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskan ruhsatının aranmayacağı, ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerektiği düzenlenmiştir.
            Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 4/30 maddesinde; "Muhtarlık İzni": Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca, konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için ilgili köy ihtiyar heyetince verilen yazı izin olarak tanımlanmıştır.
            Dosyanın incelenmesinden, köy yerleşik alanında bulunduğu belirtilen taşınmaz üzerindeki yapı için yukarıda yer alan düzenleme ile yazılı olması zorunluluğu getirilen muhtarlık izninin alınmadığı gibi dosyadaki muhtarlık yazısına göre de davacının köyde sürekli ikamet etmediği anlaşılmaktadır.
            Bu itibarla, belirtilen hususlar gözönünde bulundurulmaksızın şifahi muhtarlık izni olabileceğinden bahisle verilen İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, Edirne İdare Mahkemesinin 11.5.2004 günlü, E:2003/1313, K:2004/528  sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 16.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.