İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İlgililerin kazanılmış haklarının sözkonusu olabilmesi için, elde etmiş oldukları bu hakların meşru bir zeminden kaynaklanmış olması gerekir

T.C.
D A N I Ş T A Y
İdari Dava Daireleri
Kurulu
Esas  No: 2005/2493
Karar No: 2008/1095
 
Özeti : İlgililerin kazanılmış haklarının sözkonusu olabilmesi için, elde etmiş oldukları bu hakların meşru bir zeminden kaynaklanmış olması gerekmekte olup; meşruiyet zemini bulunmaksızın elde edilmiş herhangi bir hak veya belgenin yok hükmünde sayılacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Manisa Valiliği
            Karşı Taraf (Davacı)      :
            İstemin Özeti               : Manisa İdare Mahkemesince verilen ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 7.2.2005 günlü, E:2004/2625, K:2005/452 sayılı bozma kararına uyulmayarak, dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmesine ilişkin bulunan 21.4.2005 günlü, E:2005/478, K:2005/441 sayılı kararı, davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi Pınar Kara'nın Düşüncesi : Davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Manisa İdare Mahkemesince verilen  ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı Hüseyin Yıldız'ın Düşüncesi: Davacının, Manisa İl Merkezinde faaliyette bulunan Özel … Kursundan aldığı ingilizce sertifikasının, kurumun İngilizce kursu açmaya yetkili olmadığı nedeniyle iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; dava konusu işlemi iptal eden Manisa İdare Mahkemesinin 5.3.2004 gün ve E:2003/1037, K:2004/217 sayılı kararını temyizen inceleyerek bozan Danıştay 8. Dairesinin 7.2.2005 gün ve E:2004/2625, K:2005/452 sayılı kararına  uymayarak, ilk iptal kararında ısrar  eden Manisa İdare Mahkemesinin 22.3.2005 gün ve E:2005/478, K:2005/441 sayılı kararının davalı idarece temyizen incelenerek bozulması istenmektedir.
            İdare Mahkemesince; davacının anılan Özel Öğretim Kurumunun ingilizce programı ve kursu açma izninin bulunmadığından habersiz olarak idareye güven ilkeleri gereği usulüne uygun olarak açıldığına inandığı kursa katıldığı, kurs açma izni olmaması halinin idarenin kendi iç işleyişindeki eksikliklerden kaynaklandığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
            Danıştay Sekizinci Dairesinin yukarıda sözü geçen kararıyla anılan Mahkeme kararı temyizen incelenerek, İlgililerin kazanılmış haklarından bahsedilmesi için temel koşulun, elde ettikleri bu haklarının yasal (meşru) bir zeminden kaynaklanmış olmasının gerektiği meşruiyet zemini olmaksızın elde edilmiş herhangi bir hak veya belgenin yok hükmünde sayılacağı gerekçesiyle bozulmuştur.
            Olayın bu  akış seyri içindeki durumuna göre; ilgili yasal bir zeminden doğan hakka dayalı bir sertifika elde edemediğinden bu sertifikanın yok hükmünde sayılarak iptal edilemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesinin iptal yolunda verilen ısrar kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
Dava, davacıya tamamladığı İngilizce kursu sonrası girdiği sınavda başarılı olması üzerine verilen sertifikanın iptaline ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
            Manisa İdare Mahkemesinin 5.3.2004 günlü, E:2003/1037, K:2004/217 sayılı kararıyla; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 17. maddesinde; "daha önceden herhangi  bir özel öğretim kurumu açma izni almış bulunan kurucu veya kurucu temsilcisinin aynı bina veya binalar içinde farklı mahiyette bir özel öğretim kurumu açma yada program ilavesi yapmak istemesi halinde; a) farklı mahiyette özel öğretim kurumu açmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi; dilekçe ile Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının a, b, c, d, e bentlerinde yer alan belgeler ve kurumun son yerleşimini gösteren  3  adet yerleşim planı, (b) Program ilavesi yapmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi bir dilekçe ile Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının b, c, d, e bentlerinde yer alan belgeler ve kurumun son yerleşimini gösteren 3 adet yerleşim planı ile Valiliğe başvurur. Valilikler mevcut bilgi ve belgelere, aynı bina veya binaların kurumların veya ilave edilecek kurumların programların amaçlarına göre kullanacak bölümlerini ve öğrenci kontenjanlarını belirten Yönetmeliğin 9. maddesinin ikinci fıkrası hükmü doğrultusunda tanzim edilecek raporu ile birlikte görüşünü ilave ederek durumu Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde öğretime başlama izni verilir." hükümlerinin bulunduğu, dava dosyasının incelenmesinden, davacının Özel ... Kursuna katılarak 24.6.2002 tarihinde tamamlaması sonucu girdiği sınavda başarılı olarak ingilizce sertifikası aldığı, ancak; Özel ... Kursları ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğünün 4.7.2003 günlü, 410/6 sayılı soruşturma raporunda sözkonusu kursa Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğünün 16.7.1997 günlü, 420/6793 sayı ile Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayar Yardımcı Programcısı, Bilgisayar Yardımcısı, Bilgisayar Okur Yazarlığı Programı ve Muhasebe kursu açma ve öğretime başlama izni verildiği, bu izne bağlı olarak aynı programlarla Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği alt maddesi gereğince Manisa Valiliğince 22.4.2002 tarihinde açılış ruhsatı verildiği, Kurum Müdürlüğünce "ingilizce" kursu açmak için Milli Eğitim Müdürlüğüne 23.5.2002 tarihinde başvuruda bulunduğu, Valilik makamından gerekli olurun alınmasından sonra kursun açılarak 28.9.2002 tarihinde sınavın yapıldığı, davacının da aralarında bulunduğu başarılı kursiyerlere sertifikaların verildiği, ancak  Özel ... Kursları ismiyle 475 kod numarası ile kayıtlı özel öğretim kurumuna ait 16.7.1997 günlü, 6793 sayılı kurum açma ve öğretime başlama izni konulu Milli  Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yazısı içeriğine göre ingilizce programı ve kursu açma izninin Özel ... Kurslarına verilmediğinin anlaşılması sonucu, davacı adına düzenlenen sertifikanın hukuken yok hükmünde sayılarak iptal edilmesi üzerine işbu davanın açıldığı, her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğünce verilen 16.7.1997 günlü, 420/6793 sayılı ve yine 25.4.2002 günlü, 15921 sayılı onayla İngilizce kursu açma izni bulunmaması sebebiyle Manisa Eğitim Müdürlüğünce Özel ... Kursları işletmesine İngilizce programı kursu verilmesi hukuka aykırı ise de, davacının bu durumdan habersiz olarak idareye güven ilkesi gereği usulüne uygun olarak açıldığına inananarak katıldığı kurs sonucu Milli Eğitim tarafından düzenlenen sınavda başarılı olarak aldığı sertifikanın idarenin kendi hatası ve işleyişinden kaynaklanan bir takım eksiklikler nedeniyle yok sayılarak iptal edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
            Anılan karar temyiz incelemesi sonucunda; Danıştay Sekizinci Dairesinin 7.2.2005 günlü, E:2004/2625, K:2005/452 sayılı kararıyla; ilgililerin kazanılmış haklarından bahsedilebilmenin temel koşulunun, elde ettikleri bu haklarının yasal (meşru) bir zeminden kaynaklanmış olmasının gerektiği, meşruiyet zemini bulunmaksızın elde edilmiş herhangi bir hak veya belgenin yok hükmünde sayılmasının gerekeceği, şu hale göre, kurum açma ve öğretime başlama izninde İngilizce program ve kursu açma izni bulunmayan Özel ... Kursunun açtığı kursa devam edip, sınavları başarması sonrasında kendisine İngilizce sertifikası verilen davacının, bu sertifikasının yok hükmünde sayılarak iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak, işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.
            Davalı idare, Manisa İdare Mahkemesinin 21.4.2005 günlü, E:2005/478, K:2005/441 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Danıştay Sekizinci Daire kararında da belirtildiği gibi; ilgililerin kazanılmış haklarının sözkonusu olabilmesi için, elde etmiş oldukları bu hakların meşru bir zeminden kaynaklanmış olması gerekmekte olup, meşruiyet zemini bulunmaksızın elde edilmiş herhangi bir hak veya belgenin yok hükmünde sayılacağı açıktır.
            Buna göre; kurum açma ve öğretime başlama izninde ingilizce programı ve kursu açma izni bulunmayan Özel ... Kursunun açtığı kursa devam edip sınavları başarması sonrasında kendisine ingilizce sertifikası verilen davacının bu sertifikasının yok hükmünde sayılarak iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemi iptal eden, temyize konu İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Manisa İdare Mahkemesinin 21.4.2005 günlü, E:2005/478, K:2005/441 sayılı ısrar kararının, Danıştay Sekizinci Dairesinin bozma kararı doğrultusunda bozulmasina, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 11.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.