İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İlgililerin izni veya talebi olmadan da çocukları adına sağlık karnesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu

  T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas  No   : 2004/4969
Karar No   : 2007/1732
 
Özeti : Tedavi yardımı için beyanname verilmesindeki amacın, çalışılan kurumu haberdar etmek olduğu, ilgililerin izni veya talebi olmadan da çocukları adına sağlık karnesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : PTT Genel Müdürlüğü
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf        : … (…, … ve …'ye vekaleten)
            Vekili                : Av. …
            İsteğin Özeti : Davacının, Antalya PTT Başmüdürlüğü'nde memur olan eski eşinden olma çocukları için sağlık karnesi verilmesi istemiyle yaptığı 24.2.2003 tarihli başvurunun cevap verilmeyerek reddine ilişkin işlemin; Medeni Kanunun 182/2 maddesinde velayetin kullanılması kendisine verilen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun sağlık eğitim ve ahlak bakımından yararlarının esas olduğunun belirtildiği, velayet kendisine verilmeyen eşin bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu, 328. maddesinde anne babanın bakım borcunun  çocuk reşit oluncaya kadar devam edeceği, 364. maddesinde ise herkesin yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoyu ve üstsoyu ile kardeşlerine bakmakla yükümlü olduğunun belirtildiği, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin 40/ 1. maddesinde de; "Her Devlet memuru tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana baba ve aile yardımına müstehak çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür." 3. fıkrasında ise "Beyannamede gösterlen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiği takdirde memur 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenleyerek ilgili mercie verir." hükümlerine yer verildiği, hükümlerin değerlendirilmesinden, babalık görevinin çocukların bakım eğitim tedavi ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak yükümlülüğünü gerektirdiği, her ne kadar davalı idarece davacının eski eşi ve çocukların babasının tedavi yardım beyannamesi vermediği, çocuklarına sağlık karnesi verilmemesine istemini içeren bir dilekçe ile davalı idareye başvuruda bulunduğu ileri sürülmekte ise de, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Devlet memurunun bakmakla yükümlü olunan kişilere gösterir bir beyanname vermekle yükümlü olduğu belirtilmek suretiyle tedavi beyannamesi verilmesinin sağlanmasındaki amacın çalışılan idari kurumu haberdar etmek olduğu, ilgili Yönetmeliğin 3. fıkrasının bunu doğruladığı, bu durumda çocukların durumundan haberdar olan idarenin babanın izin veya talebi olmadan da çocukların adına sağlık karnesi çıkartması zorunlu olduğundan, aksi yönde kurulan işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptali yolunda Antalya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.3.2004 günlü, E:2003/1113, K:2004/421 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti   : İstemin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Antalya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.32004 günlü, E:2003/1113, K:2004/421 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan  kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 12.4.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.