İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarının görüşmek ve karara bağlamak görev ve yetkisinin il genel meclisine ait olduğu

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/7460

Karar No   : 2009/8664

 

Özeti : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç, il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarının görüşmek ve karara bağlamak görev ve yetkisinin il genel meclisine ait olduğu hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan       :

            Vekili                                       : Av. …

            Karşı Taraf                               : Balıkesir Valiliği

            İstemin Özeti                           : Bursa 2. İdare Mahkemesinin 11.04.2007 günlü, E:2006/2696, K:2007/652 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi …'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Balıkesir İli, Merkez, Ayvatlar Köyü, Göldüzü Mevkii, …, … ve … sayılı parseller üzerinde 1/1000 ölçekli mevzi imar planı yapılması talebinin reddine ilişkin Balıkesir Valiliği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 14.11.2006 günlü, 5332 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından yerinde etüd yapılarak hazırlanan raporda, mevzi imar planı yapılmak istenilen alanın Balıkesir İli, Merkez, Ayvatlar Balsu İçme Suyu İşletme Sahası ve Koruma Alanı içinde kaldığı, Balsu kaynaklarının çevre ve yüzeysel yapılaşmadan etkileneceği için koruma alanı içinde yapılaşma ve sanayi tesislerinin yapımının uygun olmadığının belirtildiği anlaşıldığından, rapordaki olumsuz görüş üzerine davacının sucuk imalathanesi, alışveriş merkezi, restorant, dinlenme tesisleri, idari bina ve sosyal tesis yapmak üzere 1/1000 ölçekli mevzi imar planı yapılması talebinin reddedilmesi yönündeki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

            3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin 2. fıkrasında; “Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü taktirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren Valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            04.03.2005 günlü, 25745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkilerini düzenleyen 10. maddesinin (c) bendinde; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak görev ve yetkisi il genel meclisine verilmiş, yine aynı Kanunun "Uygulanmayacak Hükümler" başlıklı 70. maddesinde: "Bu Kanunla, İl Özel İdaresinin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu'nda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır." hükmü yer almıştır.

            Anılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesiyle belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde plan yapma yetkisinin valiliğe verilmesi yönündeki düzenlemenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesindeki düzenlemeye aykırı olduğu, bu nedenle anılan Kanunun 70. maddesinde aykırılık halinde 5302 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanacağının öngörülmesi karşısında artık 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girdiği 4.3.2005 tarihinden itibaren anılan Yasa'nın 10. maddesi uyarınca plan yapma yetkisinin il genel meclisine ait olduğu sonucuna varılmaktadır.

            Dava konusu olayda, davacının 7.8.2006 günlü mevzi imar planı yapılması yönündeki başvurusunun il genel meclisine iletilerek il genel meclisince imar planı teklifi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, başvuru üzerine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce dava konusu 14.11.2006 günlü, 5332 sayılı işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

            Bu itibarla, plan ve plan değişiklikleri hakkında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra il genel meclisince karar verilmesi gerektiğinden, İdare Mahkemesince anılan Yasa hükümleri dikkate alınmaksızın verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 11.04.2007 günlü, E:2006/2696, K:2007/652 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 18.9.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.