İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunludur

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/9448

Karar No   : 2009/9414

 

Özeti : Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması ve yapı ruhsatı için başvuruda bulunurken bu belgenin ibraz edilmesi zorunlu olduğundan, müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden davalı idarece verilen yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan       : TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi

            Vekili                                       : Av. …

            Karşı Taraf                               : Mahmutlar Belediye Başkanlığı

            İstemin Özeti                           : Antalya 2. İdare Mahkemesinin 15.6.2007 günlü, E:2006/2655, K:2007/1009 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi …'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar, Cumhuriyet Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaa edilecek yapı nedeniyle düzenlenen 25.03.2005 günlü, 539 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, davacı Oda Başkanlığı tarafından, yapı ruhsatının mimari proje müellifinin sicil durum belgesi Mimarlar Odasından istenmeden ve yapı ruhsatında "büro tescil no" ve "oda belge no" bölümlerinin boş bırakılmak suretiyle hazırlanması nedeniyle proje müellifinin mesleki takibinin yapılmadığı, sicil durum belgesi Odadan sorulmadan ve düzenlenen yapı ruhsatının bir örneği Odaya gönderilmeden yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yapı ruhsatının iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmakta ise de uyuşmazlık konusu yapı ruhsatı ile onaylı mimari proje müellifinin büro tescil belgesinin savunma eki belgelerle birlikte dava dosyasına sunulmuş olması ve müellifin kısıtlık durumunun söz konusu olmaması karşısında asli unsur olarak kabulü mümkün bulunmayan büro tescil numarası ve oda belge numarasının ruhsatta yer almamasının ruhsat iptalini gerektirmeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            Dosyanın incelenmesinden, davacı TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından, uyuşmazlık konusu yapı ruhsatı düzenlenirken büro tescil numarası, oda belge numarası bilgilerinin ve müellif sicil durum belgesinin meslek odasından istenilmeden yapı ruhsatı düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

            3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği'nin 57. maddesinin beşinci fıkrasında, "Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekmektedir. İdare, kanuna aykırı uygulama nedeniyle süreli olarak hakları kısıtlanan proje müelliflerinin bu durumunu denetlemek üzere ilgili meslek odasınca düzenlenen, meslek adamının o sıradaki sicil durumunu gösterir, işin adı yazılı belgeyi her proje için ister. Hakkında kısıtlama bulunan meslek adamlarına ait projeler onaylamaz. İdare projeleri incelerken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğu da gözetir." hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan yönetmelik hükmü uyarınca her proje için sicil durum belgesi alınması ve yapı ruhsatı için başvuruda bulunulurken bu belgenin ibraz edilmesinin zorunlu olduğu açıktır. Bu durumda, sicil durum belgesi olmaksızın davalı idarece verilen yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Kaldı ki, 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesinin beşinci bendinde yer alan "proje müellifi mimarların her proje için tescil belgesi almaları gerekeceğine" ilişkin hükmün iptali istemiyle açılan dava Danıştay Altıncı Dairesinin 30.11.2005 günlü, E:2003/8223, K:2005/5874 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

            Açıklanan nedenlerle, Antalya 2. İdare Mahkemesinin 15.6.2007 günlü, E:2006/2655, K:2007/1009 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 09.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.