İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Hatalı şekilde verilen ve sonradan idarece geri alınan inşaat ruhsatı

Hatalı şekilde verilen ve sonradan idarece geri alınan inşaat ruhsatı nedeniyle evini yıkan davacının zarara uğradığı açık olduğundan ve bu şekilde oluşan zararı belgelendirmesi de beklenemeyeceğinden yıkım nedeniyle uğranılan zararın takdiren ve muktuen tazminine karar verilmesi gerektiği, mahkemece zararın kanıtlanamadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesinde isabet görülmediği hk.


Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ALTINCI DAİRE 1992 5169 1991 1598 24/12/1992
 
Dava, 8 parsel sayılı taşınmaz için düzenlenen inşaat ruhsatının iptaline ilişkin işlemin iptali ve yeni inşaat yapılmak üzere mevcut evin inşaat ruhsatı alındıktan sonra yıktırılması nedeniyle uğranıldığı öne sürülen zarar ve yapılan masraf karşılığı 6.000.000. liranın tazminat olarak ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; İstanbul İmar Yönetmeliğinin 5.01 ve 6.01/A maddelerinde yer alan kurallar açıklandıktan sonra dava dosyasının incelenmesinden, 1/1000 ölçekli imar Planında ayrık nizam inşaat alanında kalan, köşe başında bulunan ve bu nedenle asgari cephe şartını sağlamayan 8 sayılı parselde inşaat yapılabilmesi için komşu 9 sayılı parselle tevhit edilmesi gerektiğinin anlaşıldığı; buna göre inşaat ruhsatının iptal edilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın bu bölümünün reddine; davanın tazminat istemine yönelik bölümünün incelenmesine gelince; yürürlükteki imar planı ve imar yönetmeliğine uygun olmayan inşaat ruhsatını düzenleyerek davacıya veren idarenin hizmet kusuru işlemesi nedeniyle davacının anılan ruhsat üzerine mevcut evini yıkması sonucu uğradığı zararı ve yeni inşaat için yaptığı masrafı tazmin etmekle sorumlu olduğu, ancak mevcut zararın tazmininin mümkün olduğu, zararın kanıtlanması gerektiği, davacının yalnızca proje ve hafriyat nedeniyle yaptığı toplam 378.322. lira tutarındaki masrafı belgelendirdiği, yıkılan evin değerine ilişkin herhangi bir belge ibraz edilemediği gerekçesiyle 378.332 liranın yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, istemin fazlaya ilişkin kısmının reddine karar verilmiş, kararın bu bölümü ile iptal isteminin reddine ilişkin bölümü davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyize konu İdare Mahkemesi kararının, davanın inşaat ruhsatının iptaline ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan bölümünün reddine iliş- kin kısmında 2577 sayılı yasanın 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından anılan mahkeme kararının bu bölümünün oybirliğiyle onanmasına; Temyize konu kararın yıkım nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle ilgili bölümünün incelenmesine gelince; Dava dosyasının incelenmesinden davacının 8 parsel sayılı taşınmazı için 17.6.1986 günlü, 2/14 sayılı inşaat ruhsatını alarak inşaata başlamak üzere davalı idarenin izniyle evini yıktığı, hafriyata başla- dığı sırada inşaat ruhsatının imar mevzuatına aykırı olarak verildiği gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmış olup, buna göre davacının dayalı idarece hatalı olarak verilen inşaat ruhsatı nedeniyle evini yıkması sonucu zarara uğradığı açık olduğundan ve bu şekilde oluşan zararı belgelendirmesi de beklenemeyeceğinden İdare Mahkemesince belirtilen zararın takdiren ve maktuen tazminine karar verilmesi gerekirken istemin sözü edilen bölümünün kanıtlanamadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenle İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 1.11.1990 günlü, 1990/1252 sayılı kararının yıkım nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle ilgili bölümünün bozulmasına karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.