İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Hakim ve savcı eşlerine, norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
İkinci Daire
Esas No : 2004/3757
Karar No : 2004/1516
 
Özeti : Hakim ve savcı eşlerine, norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan(Davalı): İzmir Valiliği
            Karşı Taraf      : …
            İsteğin Özeti   : Dava, … Eğitim Merkezinde Öğretmen olan davacının, … İlköğretim Okuluna atanmasına ilişkin 16.3.2001 gün ve 66737 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
            İzmir 4. İdare Mahkemesinin, 5.12.2001 gün ve E:2001/311, K:2001/1103 sayılı kararıyla; Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/6, K:1973/14 sayılı kararında, idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine, idare edilenlerin gerçek dışı beyanı veya hilesi neden olmuşsa ya da geri alınan idari işlem yok denilecek kadar sakatlık taşımakta ise, hatalı işlemde idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata bulunmaktaysa ve idareyi bu konuda haberdar etmemişse, memurun iyi niyetinden söz etmeye olanak bulunmadığı ve bu işlemlere dayanılarak yapılan ödemeler için süre düşünülemeyeceği, bu ödemelerin her zaman geri alınabileceği, ancak bunun dışındaki hatalı ödemeler için memurun iyi niyetinin istikrar ve kanunilik kadar önemli bir kural olduğu ve bu nedenle yukarıda belirlenen istisnalar dışındaki hatalı ödemelerin dava süresi içinde geri alınabileceğinin vurgulandığı, … İlköğretim Okulunda Öğretmen olan davacının, eş durumu nedeniyle 2.10.2000 gün ve 94815 sayılı kararname ile … Eğitim Merkezine atandığı, dava konusu edilen 16.3.2001 gün ve 66737 sayılı kararname ile de, davacının atamasının sehven yapıldığından bahisle ilk ataması iptal edilerek … İlköğretim Okuluna atandığı, davacının dava konusu işlemin tesisinde gerçek dışı beyanı ve hilesi olduğu yolunda bir iddianın bulunmadığı, bu halde de anılan içtihadı birleştirme kararında da belirtildiği gibi işlemin geri alınmasının bir süre ile sınırlı olması gerektiği, bu durumda dava konusu işlemin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 2577 sayılı Yasanın 7. maddesine göre 60 günlük süre içinde geri alınabileceği, bu süre geçirildikten sonra işlemin hatalı ve sehven yapıldığından bahisle iptal edilerek tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline hükmedilmiştir.
            Davalı idare Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun olarak işlemin tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Cevabın Özeti              : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : Sonuç itibariyle yerinde olan Mahkeme kararının gerekçesinin değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlı olup davalı idarece ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.
            Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin "Yer değiştirme suretiyle atanmalarda gözönünde bulundurulacak hususlar" başlıklı 9. maddesinin 4. fıkrasında, "Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ünvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunan görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir." hükmü yer almakla, aynı maddenin son fıkrasında da, "İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz" kuralı yer almıştır.
            Yukarıda açıklanan hükümler ile memurların naklen atanmaları konusunda hizmet gerekleri ve kamu yararı gibi objektif kriterlerin ve ilgililerin sağlık, eş gibi özür hallerine ait subjektif hal ve şartların değerlendirilmesi suretiyle idarelere takdir yetkisinin tanındığı; Anayasa'nın 41. maddesi hükmü ile de aile bireylerinin birlikte huzur ve refah içinde yaşayabilmelerini temin etme hususunda Devlete önemli bir rol ve görev verildiği görülmektedir. Bu bağlamda, çalışan eşlere koşulların elverdiği ölçüde aynı yerde görev yapma olanağı verilmesi zorunludur. Aksi düşünce tarzı ile eşlerin aynı yerde görev yapmalarına engel olunması hizmetin verimini düşüreceğinden, sözü edilen durum hizmet gereklerine aykırılık oluşturacağı gibi, aile huzur ve birliğinin sağlanmasının da önüne geçilmiş olacağı açıktır.
            Dosyanın incelenmesinden, davacının … İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken, eşinin … Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanması nedeniyle, … Eğitim Merkezi ve Çıraklılık Eğitim Merkezine atandığı, dava konusu işlemle de davacının norm kadro uygulamasına tabi olduğu ve mevcut okuluna atanmasının sehven yapıldığından bahisle ilk ataması iptal edilerek, … İlköğretim Okuluna naklen atandığı, atamada eş durumunun dikkate alınmadığı dolayısıyla aile birliğinin muhafaza edilmediği anlaşılmaktadır.
            Bu durumda, yukarıda anılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğinin işlem tarihinde ve halen yürürlükte bulunan 9. maddesinin son fıkrası uyarınca eşi … Cumhuriyet Başsavcılığında Savcı olarak görev yapan davacıya Milli Eğitim Mevzuatı gereğince yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanamayacağından, bu durum gözetilmeksizin norm kadro sayılarına ilişkin hükümlere dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde, Anayasa ve Yasaya uyarlık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, İzmir Valiliğinin temyiz isteminin reddi ile İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 5.12.2001 günlü, E:2001/311, K:2001/1103 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 13.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.