İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Atanma ve Tayinleri > Atama ve yer değiştirme > İçtihat

Görevi ile ilgili zorunlu bir nedenle, görevde yükselme eğitimine iki kez katılamayan davacı

T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas  No   : 2004/4212
Karar No   : 2007/1567
 
Özeti : Görevi ile ilgili zorunlu bir nedenle, görevde yükselme eğitimine iki kez katılamayan davacının, görevde yükselme sınavına alınmamasında, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz Eden (Davalı)    : Maltepe Belediye Başkanlığı
            Vekili                : Av. ….
            Diğer Davalı      : İstanbul Valiliği
            Karşı Taraf        :
            İsteğin Özeti    : Maltepe Belediye Başkanlığı Basın Kültür ve Halkla İlişkiler görevlisi olan davacının, görevde yükselme sınavına alınmamasına ilişkin 24.10.2002 tarihli işlemin; Yönetmelikte, eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmalarının şart olduğu kuralına yer verildiği; davacının 30 Eylül/1 Ekim 2002 tarihlerinde görevde yükselme kursunun öğleden sonraki bölümüne katılmadığının belirlenmesi üzerine hakkında dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı; belirtilen tarihlerde Maltepe Belediyesince düzenlenen Uluslararası 2. Resim ve Heykel Sempozyumunun tertip komitesinde görevlendirildiği tartışmasız olan davacının göreviyle ilgili zorunlu nedenle eğitim programına katılamadığından, yukarıda sözü edilen Yönetmelik maddesinin amacı aşılarak uygulanması suretiyle davacının sınava alınmaması yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 14.11.2003 günlü, E:2002/1810, K:2003/1418 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi : Süleyman Aydın
            Düşüncesi         : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı : İsa Yeğenoğlu
            Düşüncesi         : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 14.11.2003 günlü, E:2002/1810, K:2003/1418 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 4.4.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
İstihdam fazlası personel belirlenirken, hizmet gerekleri dışında bir amacın güdülmemesi; sicil, liyakat, hizmet süresi gibi nesnel ölçütlerin esas alınması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle, geçici görevlendirme yoluna gidilmesinde; geçici görevlendirmenin amacına uygunluk bulunmamaktadır.
Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.
Muayyen tarifeli taşıtların bulunduğu bir yerin denetimiyle görevlendirilen müfettişlere gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan taşıtlara ait ücretin ve diğer giderlerine karşılık olacak gerçek masrafın karşılanmasının esas olduğu ve ödeme için bu hususu açıklayan belgelerin idareye sunulması gerektiği halde, Sivas esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alınan ve yol masrafına ilişkin rayiç bedeli içeren bölgeye dayanılarak ödeme yapılmasına hükmeden mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerektiği hk.

Atama ve yer değiştirme

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.