İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurluğunun Sona Erme Halleri > Görevden uzaklaştırma > İçtihat

Görevden uzaklaştırılan ve yargılanması sonucunda beraat etmesi nedeniyle yeniden göreve başlatılan davacıya, açıkta kaldığı süre içinde ödenmeyen maaş farkları için ancak idareye başvurduğu tarihten başlayarak faiz ödenebileceği

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2001/5027
Karar No : 2005/36
 
Özeti : Görevden uzaklaştırılan ve yargılanması sonucunda beraat etmesi nedeniyle yeniden göreve başlatılan davacıya, açıkta kaldığı süre içinde ödenmeyen maaş farkları için ancak idareye başvurduğu tarihten başlayarak faiz ödenebileceği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunanlar:
            1- (Davalı)                  : Fatsa Belediye Başkanlığı - ORDU
                 Vekili                      : …
            2- (Davacı)                  : …
                Vekilİ                                   : Av. …
            İsteğin Özeti               : Fatsa Belediyesi'nde İtfaiye Şoförü kadrosunda çalışmakta iken, 22.6.1995 tarihli işlemle görevden uzaklaştırılan ve 16.5.2000 tarihli işlemle göreve başlatılan davacının açıkta kaldığı süre içinde ödenmeyen 1/3 maaş tutarı olan 1.968.000.000.- lira ana para ile 2.111.000.000.- lira yasal faizi olmak üzere toplam 4.079.000.000.- lira maddi zararın ve işlem nedeniyle uğradığını iddia ettiği 1.000.000.000.- lira manevi zararın tazmini istemiyle açtığı davanın; davacının açıkta kaldığı süre içindeki alması gereken 1/3 maaş tutarının 1.135.346.675.- lira olduğunun tespit edildiği ve dolayısıyla 1.968.000.000.- lira tutarındaki maddi zararın ödenmesi istemine ilişkin kısmının kısmen kabulü ile 1.135.346.675.- liranın davalı idarece davacıya ödenmesi, maddi zararın 832.653.325.- liralık kısmının reddi, yasal faiz isteminin ancak idareye başvuru tarihinden itibaren verilebileceği, böyle bir talebin olmaması nedeniyle bu istemin reddi 1.000.000.000.- lira manevi tazminat isteminin ise davacı hakkında beraat kararı verilmesi üzerine göreve başlatıldığından bu işlem nedeniyle manevi zarara uğramadığı gerekçesiyle reddi yolunda Ordu İdare Mahkemesi'nce verilen 29.5.2001 günlü, E:2000/570, K:2001/390 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti              : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                    : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ordu İdare Mahkemesi'nce verilen 29.5.2001 günlü, E:2000/570, K:2001/390 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan taraflar üzerinde bırakılmasına, 11.1.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
İstihdam fazlası personel belirlenirken, hizmet gerekleri dışında bir amacın güdülmemesi; sicil, liyakat, hizmet süresi gibi nesnel ölçütlerin esas alınması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle, geçici görevlendirme yoluna gidilmesinde; geçici görevlendirmenin amacına uygunluk bulunmamaktadır.
Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.
Muayyen tarifeli taşıtların bulunduğu bir yerin denetimiyle görevlendirilen müfettişlere gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan taşıtlara ait ücretin ve diğer giderlerine karşılık olacak gerçek masrafın karşılanmasının esas olduğu ve ödeme için bu hususu açıklayan belgelerin idareye sunulması gerektiği halde, Sivas esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alınan ve yol masrafına ilişkin rayiç bedeli içeren bölgeye dayanılarak ödeme yapılmasına hükmeden mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerektiği hk.

Görevden uzaklaştırma

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.