İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Görevden alınması yolunda verdiği dilekçeyi işlem kurulmadan önce geri alan davacının, yalnızca anılan dilekçeye dayanılarak alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2001/1492
Karar No : 2004/6097
 
Özeti : Görevden alınması yolunda verdiği dilekçeyi işlem kurulmadan önce geri alan davacının, yalnızca anılan dilekçeye dayanılarak alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …
            Karşı Taraf                  : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Bilkent/ANKARA
            Vekili                           : Av. …
            İsteğin Özeti               : Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.9.2000 günlü, E:1999/1269, K:2000/868 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti              : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi        : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            Toplu Konut İdaresi Finansman Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan davacı, bu görevinden alınarak uzmanlığa atanmasına ilişkin 13.10.1999 günlü, 1300 sayılı işlemin iptali ile parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.
            Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 28.9.2000 günlü, E:1999/1269, K:2000/868 sayılı kararıyla, Finansman Dairesi Başkanlığı görevini sürdüremeyeceğini kendi ifadesi ile belirterek bu görevden alınmasını isteyen ancak daha sonra söz konusu isteğinden vazgeçen davacının, kişilere özgü olmayan kamu hizmetini amirlerine yardımcı olmak ve onlara rahat çalışma imkanı sağlamak anlayışıyla bağdaştırması karşısında, idarecilik görevinden alınarak uzmanlığa atanmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
            Davacı, ağır baskılar altında 26.8.1999 tarihli dilekçeyi yazdığını, daha sonra ikinci bir dilekçe daha verdiğini ve bu dilekçesiyle görevden alınma isteğinden vazgeçtiğini, yerine atanan kişiden iki kat fazla hizmetinin olduğunu, Amerika'ya bir yıllığına eğitim amaçlı gönderildiğini, eşdeğer olmayan uzman kadrosuna atandığı için gelir kaybına uğradığını ve görevinde başarılı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Olayda; davacının 26.8.1999 tarihinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na verdiği görevden alınması hakkındaki dilekçesinden sonra ve dava konusu işlem kurulmadan önce verdiği dilekçesiyle görevden alınması isteminden vazgeçtiği anlaşılmaktadır.
            Bu nedenle, davacının uyuşmazlık konusu işlemden önce verdiği görevinden alınmasına ilişkin dilekçesinin işleme dayanak alınmasına hukuki olanak bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Mahkemece davacının sicilleri getirtilerek, görev için yeterliliği ya da başarı-başarısızlık durumu belirlenerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.9.2000 günlü, E:1999/1269, K:2000/868 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adıgeçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 28.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.