İdare Hukuku

Hoşgeldiniz



Favorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Gerçeğe aykırı belge düzenleyen davacının 657 sayılı yasanın 125/D-F maddesi uyarınca 3 yıl kademe ilermesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas No   : 2002/1245
Karar No   : 2005/2795
 
Özeti : Gerçeğe aykırı belge düzenleyen davacının 657 sayılı yasanın 125/D-F maddesi uyarınca 3 yıl kademe ilermesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Ağrı Valiliği
            Karşı Taraf                  : …
            Vekili                           : Av. …
            İsteğin Özeti               : Erzurum İdare Mahkemesince verilen 29.11.2001 günlü, E:2001/985, K:2001/1539 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            Dava, … Gümrükler Başmüdürlüğü emrinde muhafaza memuru olan davacının üç yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
            Erzurum İdare Mahkemesinin 29.11.2001 günlü, E:2001/985, K:2001/1539 sayılı kararıyla; dava dosyasının incelenmesinden, … Limited. Şirketi adına tescilli giriş beyannamesi ile 13 Tır dolusu eşyanın cam mamülü şeklinde beyan edildiği, muayene aşamasından önce tırlardan birinin kaza yapması sonucu araçtan çay döküldüğünün tespit edildiği, mal sahibinin 21.7.2000 tarihli dilekçesi üzerine aynı beyanname kapsamında tek kalemde birlikte beyan edilen,kaza yapan araç haricindeki diğer 12 aracın 21.7.2000 tarihli tespit tutunağı düzenlenerek mahrecine iade edildiği, bu 12 aracın kaza yapan araçla birlikte soruşturma kapsamına alınmadığı ve tespit yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği böylece gerçeğe aykırı belge düzenlendiği gerekçesiyle dava konusu cezanın verildiğinin anlaşıldığı, aynı beyanname kapsamında tek kalemde beyan edilen 13 araçtan birinin kaza yapması ve taşıdığı eşyanın cam olarak beyan edilmesine rağmen araçtan çay dökülmesi nedeniyle diğer 12 araçtada da cam yerine çay bulunduğunun subjektif olarak kabulünün hukuken mümkün olmadığı, bu durumda davacının tahmine dayalı olarak gerçeğe aykırı belge düzenlediğinin kabulü ile tesis edilen işlemde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
            Davalı idare, işlemin hukuk ve usule uygun olarak tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            657 sayılı Yasanın 125.maddesinin (D) fıkrasının (f) bendinde; gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek bir yıldan üç yıla kadar kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylemler arasında sayılmıştır.
            4458 sayılı Gümrük Kanununun 64.maddesinde; Gümrük idarelerinin beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya beyan edildiği rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle mümkün olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil edilmiş bir beyannameyi iptal ederek gerektiğinde yeni bir rejim beyanında bulunulmasına izin verilebileceği,muayenenin sonucu alınmadan beyannamenin iptaline ilişkin taleblerin kabul edilemeyeceği belirtilmektedir.
            Mahrece iade işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin düzenlemeleri içeren Mahrece İade Genel Tebliğinin 2/c maddesinde de; anılan Kanunun 64.maddesi dikkate alınarak işlem tesis edilerek ve gerekli belgeler ibraz edilmek suretiyle eşyanın giriş işlemi yapılan gümrükten mahrece iade edileceğinden bahsedilmektedir.
            Dava dosyasının incelenmesinden; … Ltd. Şirketi adına tescilli giriş beyannamesi ile 13 tır dolusu eşyanın cam mamülü olarak beyan edilmişken, muayane aşamasından önce tırlardan birinin kaza yapması sonucunda araçtan çay döküldüğünün tespit edildiği, mal sahibinin 21.7.2000 tarihli dilekçesi üzerine, aynı beyanname kapsamında tek kalemde birlikte beyan edilen, kaza yapan araç haricindeki diğer 12 aracın 21.7.2000 tarihli tespit tutanağı düzenlenerek mahrecine iade edildiği, bu 12 aracın mülkellefin dilekçesi üzerine kanunsuz olarak mahrecine iade edildiği, konuya ilişkin olarak eşyanın mahrecine iadesi için düzenlenen 21.7.2000 tarihli tespit tutanağını araçları ve eşyayı görmeden imzaladıklarını davacı ve diğer tutanağı imzalayanların ifadelerinde belirttikleri anlaşılmaktadır.
            Olayda, soruşturma kapsamında adı geçen davacı ve diğer şahısların ifadelerinden, mahrece iade işlemine konu olan 12 adet aracın yurt dışı edildikten sora 21.7.2000 günlü mahrece iade tutanağının düzenlendiği, dolayısıyla davacı ve tutanağı imzalayan diğer şahısların araçları görmedikleri halde, kaçakçılığı men, takip ve tahkik görevini suistimal ederek tutanak düzenledikleri sonucuna varıldığından, davacının üzerine atılı gerçeğe aykırı belge düzenlemek fiilinden dolayı verilen dava konusu cezada hukuka aykırılık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz talebinin kabulü ile Erzurum İdare Mahkemesince verilen 29.11.2001 günlü, E:2001/985, K:2001/1539 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 5.7.2005 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
 
K A R Ş I   O Y
            Uyuşmazlığın, davacı hakkında Teşekkül Halinde Kaçakçılık suçundan dolayı açılan ceza davasının sonucunun ara kararı ile sorulması ve sonucuna göre çözülmesi gerektiği görüşüyle, İdare Mahemesi kararının bozulması yönündeki çoğunluk kararına karşıyım.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.