İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Geçici inşaat ruhsatı verilmesi istemi hakkında 3194 sayılı Yasanın 33. maddesi uyarınca belediye encümeni veya il idare kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiği

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No : 2002/411
Karar No : 2003/2298
 
Özeti : Geçici inşaat ruhsatı verilmesi istemi hakkında 3194 sayılı Yasanın 33. maddesi uyarınca belediye encümeni veya il idare kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiği hk.
 
            Temyiz İsteminde Bulunanlar             : … - …
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf      : … Belediye Başkanlığı
            İstemin Özeti  : Bursa 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2000 günlü, E:1998/798, K:2000/1214 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ….'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, …, … pafta, … parsel sayılı davacıya ait taşınmaz için geçici inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesine ilişkin 25.9.1998 günlü, 413 sayılı … Belediye Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, kısmen kıyıda, kısmen sahil şeridinde kalan taşınmaza geçici inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacıların vekili tarafından temyiz edilmiştir.
            3194 sayılı Yasanın 33. maddesinde, imar planı tatbikatına kadar geçici inşaat veya tesisat yapılmasına belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla izin verileceği kurala bağlanmıştır.
            Uyuşmazlık konusu olayda, davacının geçici inşaat ruhsatı verilmesi yolundaki isteminin de belediye encümenine iletilmesi ve belediye encümenince işlem tesis edilmesinin sağlanması gerekirken, bu usule uyulmaksızın doğrudan imar müdürlüğü işlemi ile reddedilmesinde yetki yönünden mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
            Bu durum karşısında, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, Bursa 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2000 günlü, E:1998/798, K:2000/1214 sayılı kararının bozulmasına, 6.610.000.- lira karar harcı ile fazladan yatırılan 4.920.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 17.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.