İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Gecekondu Önleme Bölgesi

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas  No   : 2005/899
Karar No   : 2007/2196
 
Özeti : 1967 yılında 775 sayılı Yasa uyarınca "Gecekondu Önleme Bölgesi" olarak ilan edilmiş bulunan alanda kalan gecekondular nedeniyle, daha sonra 2981 sayılı Yasa uyarınca yapılan af başvurusunun kabul edilmesi suretiyle düzenlenmiş tapu tahsis belgelerinin, 775 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması gereken bir alanda, 2981 sayılı Yasa hükümlerine dayanılarak işlem tesis edilmesi mümkün olmadığından, geri alınmasında hukuka aykırılk bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan : İstanbul Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi
                                                       Başkanlığı Kartal Emlak Müdürlüğü)
            Karşı Taraf : …
            Vekili    : Av. …
            İstemin Özeti : İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 28.4.2004 günlü, E:2003/1041, K:2004/687 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi …in Düşüncesi : Dava konusu olayda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1967 yılında 775 sayılı Yasa uyarınca "Gecekondu Önleme Bölgesi" olarak ilan edilmiş bulunan bu alanda kalan gecekondular nedeniyle daha sonra 2981 sayılı Yasa uyarınca yapılan af başvurusunun kabul edilmesi suretiyle tapu tahsis belgeleri düzenlenmiş ise de, 775 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması gereken bir alanda 2981 sayılı Yasa hükümlerine dayanılarak işlem tesis edilmesi mümkün olmadığından temyiz isteminin kabulü ile aksi gerekçeyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ….ın Düşüncesi :Davacının tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin 21.2.2003 günlü,178-5113-217 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararını davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
            Dosyanın incelenmesinden; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1967 yılında 775 sayılı Yasa uyarınca "Gecekondu Önleme Bölgesi" olarak ilan edilmiş bulunan alanda kalan gecekondular nedeniyle daha sonra 2981 sayılı Yasa uyarınca yapılan af başvuruları kabul edilerek tapu tahsis belgeleri düzenlendiği, Milli Savunma Bakanlığının, Evren Kışlasının bir bölümünde planlanan Gecekondu Önleme Bölgesinin iptali istemli başvurusu üzerine davalı idarece söz konusu alanın askeri amaçla kullanılmasının daha uygun olduğu, 775 sayılı Yasa amaçlarında kullanılamıyacağı belirlenerek Maltepe II nolu Gecekondu Önleme Bölgesinin iptal edildiği ve 1/25000 ölçekli plan değişikliği Maltepe II Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içinde kalan alanın "Askeri  Alan" olarak belirlendiği ve tapu tahsis belgesinin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.
            Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1967 yılında 775 sayılı yasa uyarınca "Gecekondu Önleme Bölgesi" olarak ilan edilmiş bulunan bu alanda yine 775 sayılı Yasada öngörülen usul ve esasların uygulanacağı açıktır.Davalı idarece, hernekadar Gecekondu Önleme Bölgesinde kalan gecekondu nedeniyle daha sonra 2981 sayılı Yasa uyarınca yapılan af başvurusunun kabul edilmesi suretiyle tapu tahsis belgesi düzenlenmiş ise de, esasen 775 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması gereken bir alanda 2981 sayılı Yasa hükümlerine dayanılarak işlem tesis edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
            Diğer taraftan 2981 sayılı Yasanın 14.maddesinin (b) bendi uyarınca askeri alanda bulunan taşınmaz üzerinde bulunan binaların muhafazası içinde askeri makamlardan izin alınmadığı açık olduğundan davacıların 2981 sayılı Yasa hükümlerinden yararlanamayacağıda açıktır.
            Açıklanan nedenlerle,davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile temyize konu idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, İstanbul, Maltepe, Başıbüyük Mahallesi, Köyiçi Mevkii, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu için verilen tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin valilik işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, davacıya tapu tahsis belgesinin verildği tarih itibariyle uyuşmazlık konusu taşınmaz Milli Savunma Başkanlığına tahsisli olmadığından bu Bakanlıktan izin alınmasının gerekmediği, ancak daha sonra Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmesi ve imar planında askeri alana ayrılması nedeniyle yerinde korunamayacak yapının sahiplerine 2981 sayılı Yasanın 13/b maddesi uyarınca yer verilmeksizin tapu tahsis belgesinin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.
            Dosyanın incelenmesinden, 775 sayılı Yasa amaçlarında kullanılmak üzere Belediyesince teklif edilen ve 28.9.1967 gününde sınır onaması yapılan Maltepe 11 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesinin mülkiyetinin hazineye, kullanım hakkının Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait olduğu, bölgenin kuzey kısmında kalan parseller üzerinde Milli Savunma Bakanlığı Levazım Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Evren Kışlasına ait bina ve tesislerin bulunduğu, Maliye Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilen yerin Askeri Yasak Bölge ilan edildiği, anılan bölgenin güney kısmının ise gecekondular tarafından işgal edilmesi nedeniyle Maltepe Belediye Başkanlığı tarafından 2981 sayılı Yasa gereği ıslah imar planı uygulamasına tabi tutulduğu, Milli Savunma Bakanlığının Evren Kışlasının bir bölümünde planlanan Gecekondu Önleme Bölgesinin iptali istemli başvuru üzerine davalı İdarece sözkonusu parsellerin askeri amaçla kullanılmasının daha uygun olduğu, Bölgenin 775 sayılı Yasa amaçlarında kullanılamayacağı belirlenerek dava konusu edilen işlemle, tapu tahsis belgesinin iptal edildiği anlaşılmaktadır.
            Dava konusu olayda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1967 yılında 775 sayılı Yasa uyarınca "Gecekondu Önleme Bölgesi" olarak ilan edilmiş bulunan bu alanda kalan gecekondular nedeniyle daha sonra 2981 sayılı Yasa uyarınca yapılan af başvurusunun kabul edilmesi suretiyle tapu tahsis belgeleri düzenlenmiş ise de, 775 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması gereken bir alanda 2981 sayılı Yasa hükümlerine dayanılarak işlem tesis edilmesi mümkün değildir.
            Gecekondulaşmayı önlemeye yönelik bir alan olan gecekondu önleme bölgesi üzerinde yapılan gecekondular nedeniyle verilen tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından İdare Mahkemesince, uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.
            Açıklanan nedenlerle İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 28.4.2004 günlü, E:2003/1041, K:2004/687 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 24.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.