İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 7/B-1 maddesi uyarınca, 16 ay uzun süreli durdurma cezası aldıktan sonra, aynı madde kapsamındaki 2. fiili nedeniyle tekerrür hükümleri uyarınca meslekten çıkarma cezası ile değil 20 ay durdurma cezası ile cezalandırılabileceği

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas  No   : 2006/1186
Karar No   : 2006/5993
 
Özeti : Komiser olan davacının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 7/B-1 maddesi uyarınca, 16 ay uzun süreli durdurma cezası aldıktan sonra, aynı madde kapsamındaki 2. fiili nedeniyle tekerrür hükümleri uyarınca meslekten çıkarma cezası ile değil 20 ay durdurma cezası ile cezalandırılabileceği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf        : İçişleri Bakanlığı
            İsteğin Özeti    : Diyarbakır 2. İdare Mahkemesinin 28.9.2005 günlü, E:2004/151, K:2005/800 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi         : İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi         : Davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun 5.11.2003 gün ve 422 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi karının temyiz yoluyla bozulması istenilmektedir.
            Emniyet Örgütü Disiplin T üzüğünün 7. maddesinin B/1. fıkrasında, "Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak fiilinin 16 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektirdiği, "Yineleme" başlıklı 14. maddesinde de, disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum ve davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanacağı kurala bağlanmıştır.
            Dosyanın incelenmesinden, davacının kantin yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde kantin hesaplarında bazı yolsuzluklar yapıldığı nedeniyle hakkında yapılan soruşturma sonucunda yukarıda sözü edilen Tüzüğün 7/B-1. maddesi uyarınca ve alt cezanın uygulanmasında 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırıldığı, söz konusu cezaya ait işlemin iptali istemiyle açılan davanın idare mahkemesince reddi yolunda verilen kararın Danıştay Onikinci Dairesinin 8.7.2005 tarihli kararı ile onandığı, 6.3.2003 günlü işlemle yine aynı tüzüğün 7/B-1 maddesi uyarınca 16 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırıldığı, dava konusu Yüksek Disiplin Kurulu kararında belirtilen fiillerden dolayı aynı Tüzüğün 7/B-1 maddesinde sayılan aynı fiilleri işlediği ve bu durum karşısında daha önce de aynı suçtan cezası bulunduğu nedeniyle tekerrür hükmü uygulanarak meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmış ise de, dava konusu cezanın 5525 sayılı Af Yasası kapsamında bulunduğundan, bu aşamada kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları tekerrüre esas alınarak idarece düzenlenen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
            Temyiz isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararının bozulmasının gerekeceği düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            Dava; Komiser olarak görev yapan davacının, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun 5.11.2003 günlü,422 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.
            Diyarbakır 2. İdare Mahkemesinin 28.9.2005 günlü, E:2004/151, K:2005/800 sayılı kararıyla; davacının eylemlerinin hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlar şeklinde değerlendirilmesinde ve Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün yineleme konusundaki 14.maddesinin uygulanmasıyla bir derece üst ceza olan meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
            Davacı; geçmiş hizmetleri başarılı olduğu halde idarenin alt ceza konusunda sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde kullanmadığını, borçlarını ödemekte geciktiği için meslekten çıkarma cezası verilmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7.maddesinin B/1. fıkrasında; "Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" fiilinin 16 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektirdiği , "Yineleme" başlıklı 14.maddesinin birinci fıkrasında da; disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum ve davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanacağı kurala bağlanmıştır.
            Dosyanın incelenmesinden; yapılan soruşturma sonucunda Mardin İl Polis Disiplin Kurulunun 7.5.2003 günlü kararı ile davacının, ... İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iken İlçedeki bir çok esnafa ve şirkete ve bir bankaya aşırı miktarda borçlandığı, güven telkin ederek memurların kefil olmalarını sağladığı ve bunun sonucunda mağdur olmalarına sebep olduğu, Dolar günü tertipleyerek bazı memurlardan aldığı 100'er Doları geri vermediği, diğer borçlarından dolayı icra geldiği, kefil yaptığı polis memuru hakkında icra işlemi yapıldığının tespit edildiğinden bahisle "Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek" suçu işlediğinden 10 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına, "Astlarından borç para almak" suçu nedeniyle 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına, "Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" suçunu işlediğinden 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına, yaptığı alış veriş ve çektiği krediler karşılığında borçlarını ödemediği, maiyetindeki polis memurunu kefil yaptığı, dolar günü adı altında aldığı borçlarını da ödemeyerek memuruamiriyle karşı karşıya getirmek suretiyle "hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" suçunu işlediğinden nedeniyle de Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7/B-1 maddesi gereğince 16 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, aynı suçtan dolayı daha önce de iki kez tecziye edildiğinden Tüzüğün 14.maddesinin uygulanması ile meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına, dosyanın Emniyet Genel Müdürlüğü yetkili Disiplin Kuruluna sevkine karar verildiği, dava konusu Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile de Tüzüğün 7/B-1.maddesi gereğince 16 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, daha önce de aynı suçtan tecziyesi olduğundan Tüzüğün 14.maddesinin uygulanmasıyla bir derece üst ceza olan "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
            Olayda, davacının, 1999 yılında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7/B-1.maddesi uyarınca ve alt ceza uygulanarak 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırıldığı, bu cezanın iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 8.7.2005 tarihli kararıyla onandığı, 6.3.2003 günlü işlemle yine Tüzüğün 7/B-1.maddesi uyarınca 16 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırıldığı, dava konusu Yüksek Disiplin Kurulu kararında da; davacının yaptığı alışveriş ve çektiği krediler karşılığında borçlarını ödemeyerek, maiyetindeki memurları kefil yaptığı, dolar günü adı altında aldığı borçlarını ödemeyerek memuru amir ve üstü ile karşı karşıya getirmek suretiyle Tüzüğün 7/B-1 maddesindeki fiili işlediği, daha önce de aynı suçtan cezası bulunduğundan tekerrür hükmü uygulanarak meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği görülmektedir.
            Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7.maddesinde; uzun süreli durdurma cezaları 12, 16,20 ve 24 ay olarak belirlenmiş, 8.maddesinde de meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmıştır.
            Böylece, uzun süreli durdurma cezaları polislik mesleğinin niteliği itibariyle, ağırlaştırılmak suretiyle derecelendirilerek belirlenmiş olduğundan, anılan Tüzüğün 14.maddesindeki şartların oluşması halinde 7.maddedeki A,B,C ve D fıkralarındaki sıra takip edilerek bir derece ağır cezanın tespit edilmesi gerekmektedir.
            Olayda da; davacıya daha önce Tüzüğün 7/B-1 maddesi uyarınca 16 ay uzun süreli durdurma cezası verildiğinden anılan Tüzüğün 14.maddesinin 1.fıkrasındaki tekerrür şartları gerçekleşmiş olmakla birlikte, aynı madde kapsamındaki fiili nedeniyle davacıya verilmesi gereken bir derece ağır cezanın meslekten çıkarma cezası değil 7.maddesin C fıkrasında yer alan 20 ay uzun süreli durdurma cezası olduğu açıktır.
            Bu nedenle; davacının 20 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılması gerekirken meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Diyarbakır 2. İdare Mahkemesinin 28.9.2005 günlü, E:2004/151, K:2005/800 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 13.12.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.