İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

EGO Genel Müdürlüğü müfettişleri, belediye müfettişi kapsamında olup, merkez denetim elemanı olarak değerlendirilemeyeceğinden makam ve temsil tazminatından yararlanamayacağı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onbirinci Daire
Esas No : 2003/3212
Karar No : 2004/5137
 
Özeti : Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip olmayan EGO Genel Müdürlüğü müfettişleri, belediye müfettişi kapsamında olup, merkez denetim elemanı olarak değerlendirilemeyeceğinden makam ve temsil tazminatından yararlanamayacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ...
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf (Davalı)    : EGO Genel Müdürlüğü
            Vekili                           : Av. …
            İsteğin Özeti               : EGO Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak görev yapan davacının, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip olduğundan bahisle yan ödeme, makam ve temsil tazminatının bu durum gözetilerek ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı; 657 sayılıYasaya ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (8/a) bendinde, en az dört yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişlerine makam tazminatı verilmesinin öngörüldüğü, olayda 4325 sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanun uyarınca tüzel kişiliğe sahip bulunan ve Ankara Belediyesine bağlı olarak il düzeyinde faaliyet gösteren EGO Genel Müdürlüğünün bağımsız genel müdürlük olarak tanımlanması mümkün olmadığı gibi, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapan müfettişlerin de Türkiye düzeyinde teftiş veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanı olarak kabul edilmeleri mümkün olmayıp belediye müfettişi olarak değerlendirilmesi gerektiği, adı geçen idarede müfettiş olarak görev yapan davacının, yalnızca kuruluş ile iş yapan firmaların yaptıkları işlerin denetimi ile ilgili olarak Ankara dışındaki illerde görevlendirilmesinin ülke düzeyinde denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanı olarak değerlendirilmesini gerektirmediği ve belediye müfettişlerinin de (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli (8/a) bendinde sayılmaması karşısında davacının makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil tazminatından yararlanamayacağının açık olduğu, bu nedenle davacının Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yapan denetim elemanları için öngörülen parasal haklardan yararlandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddeden Ankara 1. İdare Mahkemesinin 21.3.2003 gün ve E:2002/1351, K:2003/365 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : Uyuşmazlık; EGO Genel Müdürlüğünde müfettiş olan davacının, temininde güçlük zammı, iş güçlüğü zammı, makam tazminatı ile temsil tazminatının ödenmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davayı reddeden idare mahkemesi kararının bozulması isteğinden ibarettir.
            4325 sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri hakkında Kanunun 1inci maddesinde "Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik hizmetlerini görmek üzere bu şehirler belediyelerince ( Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi) ve (Adana Elektrik İşletme Müessesesi) adlarıyla birer müessese kurulur.", İşletme Müesseselerinin Vazifeleri başlıklı 3/A maddesinde "Ankara ve Adana Belediyeleri sınırları içinde veya bu sınırlar yakınında kurulu bulunan veya Nafıa vekaletinin muvafakatiyle bu belediyeler sınırları yakınında yeniden kurulacak olan şebekeler için Ankarada elektrik ve havagazı, Adana'da elektrik istihsal ve tevzi ve mevcut tesisleri tamir, ihtiyaca göre tadil, ıslah ve tevsik etmek ", hükümleri yer almış , yürürlükten kaldırılmış bulunan EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6. maddesinde "Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dadır" ,7/A maddesinde Teftiş Kurulunun "Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Genel Müdür adına denetim inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek", 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesiyle değişik IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8/a maddesinde "En az dört yıl süreli yüksek öğretim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; ... Genel Müdürlük müfettişlerine "makam tazminatı ödenir:" düzenlemeleri yer almıştır
            Dava dosyasının incelenmesi sonucunda; Davacının ,EGO Genel Müdürlüğünde 1. dereceli müfettiş kadrosunda istihdam edildiği, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip bulunmadığından bahisle yan ödeme, makam ve temsil tazminatı ödenmesi talebinin idarece reddedildiği gibi açılan iptal davasının idare mahkemesince reddedildiğinden, kararın temyiz yoluyla incelenerek bozulmasını istediği anlaşılmıştır.
            Bu durumda; Davacının, denetim elemanı olarak görevli bulunduğu EGO Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı bulunmadıği gibi denetim görevininde mensubu olduğu müessesenin hizmet alanıyla sınırlı bulunduğu, müesseseye iş yapan firmaların iş ve işlemlerini müessesenin hizmet alanı içerisinde ifa ettikleri görüldüğünden, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından olmadığı sonucuna varıldığından dava konusu kararda ve temyiz istemine konu idare mahkemesi kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.
            Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının yerinde görülmeyen temyiz isteminin reddi ile idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmüştür.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17/2. maddesi uyarınca duruşma için belirlenen 13.12.2004 tarihinde davacı ve vekili Av. … ile davalı EGO Genel Müdürlüğü vekili Av. …'ün geldiği, Danıştay Savcısı Sadri Bozkurt'un hazır olduğu görülerek açık duruşmaya başlandı. Taraflara söz verilip dinlendikten ve Savcı düşüncesi alındıktan sonra duruşmaya son verildi. Temyiz dosyasındaki bilgi ve belgeler de incelenerek işin gereği görüşüldü:
            İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 21.3.2003 günlü, E:2002/1351, K:2003/365 sayılı karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, Danıştay da temyiz yolu ile görülen bu dosyada, duruşmada kendisini vekil ile temsil ettiren davalı idare lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 2. maddesi uyarınca takdir edilen 400.000.000.-TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine 13.12.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.