İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Döner Sermaye Saymanı olan davacının, Maliye Bakanlığınca açılacak soruşturma sonucu düzenlenecek rapora göre yine bu bakanlığın kurul ya da disiplin amirlerince cezalandırılması gerek

T.C.
D A N I Ş T A Y
Onikinci Daire
Esas  No   : 2003/2308
Karar No   : 2006/1416
 
Özeti : Trabzon Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanı olan davacının, Maliye Bakanlığınca açılacak soruşturma sonucu düzenlenecek rapora göre yine bu bakanlığın kurul ya da disiplin amirlerince cezalandırılması gerektiğinden, Milli Eğitim Bakanlığınca tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):
            Vekilleri                          :1-Av. …
                                                2-Av. …
            Karşı Taraf            : Milli Eğitim Bakanlığı
            İsteğin Özeti         : Trabzon İdare Mahkemesinin 27.2.2003 günlü, E:2002/832, K:2003/110 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       :Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi        : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi        :İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            Dava,davacının Trabzon Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı görevini yürüttüğü dönemde işlediği iddia edilen fiiller nedeniyle 657 sayılı Kanunun 125/C-a maddesi uyarınca "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 1.8.2002 günlü,63358 sayılı işlemin iptali istemi ile açılmıştır.
            Trabzon İdare Mahkemesinin 27.2.2003 günlü, E:2002/832, K:2003/110 sayılı kararıyla; Trabzon Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Döner Sermaye Saymanı olarak görev yapan davacının,Ordu ve Bayburt İl Özel İdare Müdürlüklerince Trabzon Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlüğü'ne verilen sipariş karşılığı olarak gönderilen paraları muhasebe kayıtlarında sanki hiç tahsil edilmemiş gibi(veresiye) göstererek Döner Sermaye Saymanlığı'nın T.C. Ziraat Bankası Trabzon Hükümet Konağı Şubesi nezdinde bulunan hesabı yerine,yine aynı banka şubesinde açılan "Eğitim Araçları Merkezi Sınav Hizmetleri Karşılığı" hesabına yatırarak buradan da kendi hesabına açtığı hesaplara aktarmak suretiyle mevzuata aykırı şekilde nemalandırdığı ve sarf ettiği,sarf edilen paraların bir bölümünün ödemelerde kullanıldığını kanıtlayan belgelerle ispat edilemediği ve davacının bu işlemleri nedeniyle 657 sayılı Yasanın 125/C-a maddesi uyarınca cezalandırılması yönünde getirilen teklif doğrultusunda 2001 yılı içerisinde almış olduğu "kınama" cezası da dikkate alınarak bir alt ceza uygulanmamak suretiyle dava konusu işlem ile cezalandırıldığının anlaşıldığı davacının; Yasa,yönetmelik ve yönergeler ile belirlenen çerçeve dışına çıkarak bilerek ve isteyerek usulsüz işlemler gerçekleştirdiğinin yapılan disiplin soruşturması sonucu anlaşılmış olması karşısında,daha önce disiplin cezası ile cezalandırılması da gözönünde bulundurularak fiilnin karşılığı olan disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
            Davacı, isnad olunan müsnet suçtan dolayı hakkında Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın henüz sonuçlanmadığını,bu dava sonuçlanmadan verilen kararın eksik incelemeye dayalı olduğunu,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel ilkeleri uyarınca bir Devlet memurunun işlediği fiilin üzerinden 15 gün geçtikten sonra cezalandırılamayacağını,aynı suçtan dolayı mükerrer cezalandırıldığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            178 sayılı Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) bendi uyarınca,Devlet hesaplarını tutmak ve saymanlık hizmetlerini yapmak görevi anılan Bakanlığa verilmiş,aynı K.H.K.'nin 11 nci maddesinin son paragrafında,Genel bütçeli daireler nezdindeki merkez saymanlıkları ile kadroları Bakanlıkta olan diğer sermaye ve fon saymanlıklarının Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne bağlı olduğu belirtilmiştir.
            11.3.1983 tarih ve 17984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği'nin olay tarihinde yürürlükte bulunan 2. maddesinde,Yönetmelik hükümlerinin Maliye Bakanlığı merkez,taşra ve yurt dışı teşkilatında çalışan memurlara uygulanacağı,Yönetmelik ekinde yer alan "Disiplin Amirlerini Gösterir Cetvel"in Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Diğer Daireler bölümünde de,Döner Sermaye Saymanları'na da yer verildiği anlaşılmaktadır.
            Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde açıklandığı üzere,Devlet hesaplarını tutmak ve saymanlık hizmetlerini yapmak görevinin Maliye Bakanlığı'na ait bulunması,bu görevin saymanlar eliyle yürütülmesi karşısında,Döner Sermaye Saymanları'nın diğer Bakanlıklara bağlı idarelerde görev yapmaları durumunda disiplin suçu işlediklerinin öğrenilmesi durumunda Maliye Bakanlığı durumdan haberdar edilerek disiplin soruşturmasının açılmasının sağlanması,disiplin cezası verilmesi gereken fiillerin tespiti halinde de verilmesi gereken disiplin cezası türüne göre Maliye Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan disiplin amir ve kurullarının disiplin cezasını vermeleri gerekmektedir.
            Nitekim,20.11.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine Ek Çizelgeye Bazı Ünvanların Eklenmesine Dair Yönetmelik" uyarınca Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev yapan saymanların anılan çizelgeye eklenmesi üzerine; Maliye Bakanlığı'nca,kadroları diğer kurumlarda olup,atamaları Maliye Bakanlığı'nca yapılan döner sermaye saymanı,fon saymanı ve sorumlu saymanlar hakkında,disiplin ve sicil amirlikleri ile görevden uzaklaştırma,Memurin Muhakematı Hakkında Kanunun Muvakkat ve 3628 sayılı Kanuna göre soruşturma açma yetkisi konusunda istenilen istişari düşünce istemini görüşen Danıştay 1. Dairesinin 7.6.1996 günlü,E:1996/18,K:1996/124 sayılı kararıyla; bu kişiler hakkında soruşturma açma yetkisinin Maliye Bakanlığı'nda olduğu belirtilmiştir.
            Dosyanın incelenmesinden,davacının Ordu ve Bayburt İl Özel İdare Müdürlükleri tarafından verilen sipariş bedellerini,muhasebe kayıtlarında sanki hiç tahsil edilmemiş gibi göstererek,Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Hükmet Konağı Şubesi nezdindeki hesabı yerine,yine aynı Şubede açılan hesaplara aktarmak suretiyle nemalandırılmasını sağladığı,elde edilen faiz gelirlerinin keyfi incelenmesine sebebiyet verdiği iddiaları üzerine,hakkında açılan soruşturmayı yürüten Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince düzenlenen raporda; iddiaların sübuta erdiği,bu eylemine uyan 657 sayılı Kanunun 125/C-a maddesi hükmü uyarınca "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği,teklif doğrultusunda tesis edilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1.8.2002 günlü ve 63358 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.
            Olayda, döner sermaye saymanı olandavacının "aylıktan kesme" cezası ile cezalandırılmasına neden olan fiili işlediğinin, görev yaptığı birimde öğrenilmesi üzerine Maliye Bakanlığı durumdan haberdar edilerek açılacak disiplin soruşturması sonucunda düzenlenecek rapora göre Maliye Bakanlığında yetkili kurul ya da amirlerince disiplin cezası verilmesi gerekirken,davacı hakkında soruşturma açma yetkisi bulunmayan Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda yer alan teklif dikkate alınarak verilen "1/30 oranında aylıktan kesme" cezasında yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından,İdare Mahkemesince, davacının fiili sübuta erdiğinden,fiilinin karşılığı olan disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddi yolunda verdiği kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Trabzon İdare Mahkemesince verilen 27.2.2003 günlü, E:2002/832, K:2003/110 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine,14.4.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.