İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Disiplin cezası alanlara ayrıca belirli bir süre ile ek ödemeden yararlandırmama veya kesinti yapma yoluna gidilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
İdari Dava Daireleri
Kurulu
Esas No : 2006/886
Karar No: 2008/1370
 
Özeti : Ek ödemenin personelin aldığı aylığın önemli bir parçası olduğu, herhangi bir disiplin cezası alanlara ayrıca belirli bir süre ile ek ödemeden yararlandırmama veya kesinti yapma yoluna gidilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı)       : Maliye Bakanlığı
            Karşı Taraf (Davacı)      :
            İstemin Özeti               : Danıştay Onbirinci Dairesinin 3.2.2006 günlü, E:2002/1899, K:2006/454 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi  'un Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı 'un Düşüncesi : Danıştay dava dairelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
            Dava, davacının aldığı aylıktan kesme cezası nedeniyle, 6 ay süreyle ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olarak gösterilen 3.3.1989 günlü, 1989/1 sayılı ve 23.3.1994 günlü, 1994/1 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgelerinin iptali istemiyle açılmıştır.
            Danıştay Onbirinci Dairesi 3.2.2006 günlü, E:2002/1899, K:2006/454 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13. maddesine yer verdikten sonra, dava konusu genelgelerin ilgili kurallarında mevzuata aykırılık bulunmadığı; davacının ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işleme gelince, bu işlemin dayanağı disiplin cezasının açılan dava sonucunda İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 30.4.2003 günlü, E:2002/497, K:2003/572 sayılı kararıyla iptal edildiği ve bu kararın Danıştay Onikinci Dairesince onandığının anlaşıldığı, bu durumda, hukuka aykırı bulunarak yargı kararıyla iptal edilen disiplin cezasına dayanılarak davacının ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle genelgelere yönelik iptal isteminin reddine, bireysel işlemin ise iptaline karar vermiştir.
            Davalı idare, anılan kararın iptale ilişkin kısmını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
Her ne kadar temyize konu Daire kararında davacının ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işlemin, bu işlemin nedeni disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmiş olması gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ise de; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bir çok kararında belirtildiği üzere, dava konusu ek ödeme personelin almakta olduğu aylığın önemli bir parçası olup, herhangi bir disiplin cezası alanlara ayrıca belirli bir süre ek ödemeden yararlandırmama veya ek ödeme tutarından kesinti yapma yoluna gidilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
            Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın temyize konu kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Danıştay Onbirinci Dairesinin  3.2.2006 günlü, E:2002/1899, K:2006/454 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının onanmasina, 29.5.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.