İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerde büfe için alınmış işletme ruhsatı ile ticari faaliyette bulunması ve bu yer için ecrimisil ödemiş olmasının işgalin devamı için kazanılmış hak sağlayamayacağı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onuncu Daire
Esas No : 2001/5262
Karar No : 2005/222
 
Özeti : Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yeri işgal ettiği sabit olan davacının, bu yerde büfe için alınmış işletme ruhsatı ile ticari faaliyette bulunması ve bu yer için ecrimisil ödemiş olmasının işgalin devamı için kazanılmış hak sağlayamayacağı ve tahliyesinin yerinde olduğu hakkında.
 
            Temyiz Eden (Davacı) : …
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf (Davalı)    : Manavgat Kaymakamlığı
            İstemin Özeti              : Davacının Antalya ilçesi Side Büyük plaj mevkiindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yeri büfe yapmak suretiyle işgal ettiğinden bahisle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75.maddesi uyarınca tahliye edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; Antalya 1. İdare mahkemesince davacının, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu tartışmasız olan yerde büfe için alınmış işletme ruhsatı ile burada ticari faaliyette bulunması ve bu yer için işgaliye harcı ve ecrimisil ödemiş olmasının işgalin devamı için kazanılmış hak sağlamayacağı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen 19.4.2001 tarih ve E:2000/763, K:2001/462 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti      : Savunma verilmemiştir.
            D.Tetkik Hakimi            :
            Düşüncesi                   : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:
            İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
            Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 19.4.2001 tarih ve E:2000/763, K:2001/462 sayılı kararının onanmasına 4.2.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.