İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Sosyal Hakları ve Yardımları > Devlet Memurları İçin Tedavi Yardımı > İçtihat

Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının tedavi yardımından yararlanabilmesi

T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2003/7174
Karar No : 2006/4971
 
Özeti : Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının tedavi yardımından yararlanabilmesi için, muhtaçlık koşulunun aranacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Maliye Bakanlığı
            Diğer Davalı      : Aydın Defterdarlığı
            Karşı Taraf        : 1- …
                                     2- …
            Vekilleri            : Av. …
            İsteğin Özeti    : Aydın 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 1.10.2003 günlü, E:2003/89, K:2003/421 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi : Vecdi Karanfil
            Düşüncesi         : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı : Mehmet Sağlam
            Düşüncesi         : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            Dava, memur olan davacının, diğer davacı babası adına düzenlenen sağlık karnesinin geri alınmasına ilişkin 3.2.2003 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
            Aydın 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 1.10.2003 günlü, E:2003/89, K:2003/421 sayılı kararla, davacının bakmakla yükümlü olduğu babasının isteğe bağlı sigortalı olarak Bağ-Kur'dan yalnızca emekli aylığı aldığı ve sağlık yardımından yararlanmadığı, 4784 sayılı Yasa ile Bağ-Kur'dan aylık alanlara ilave olarak yapılan sosyal destek ödemesinin geçici olduğu, memur olan oğlundan dolayı sağlanan sağlık yardımı güvencesi ile Bağ-Kur sağlık sigortası kapsamı dışında kalan davacının emekli aylığı nedeniyle bu güvenceden yoksun bırakılmasının muhtaç duruma düşmesine yol açacak nitelikte olduğu, bu nedenle kurulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
            Davalı idare, kurulan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin, "Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar" başlıklı 3. maddesinin (A/c) bendinde; Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan ana, babasının, yararlanacak olanlar arasında sayıldıktan sonra aynı maddenin dördüncü fıkrasında; " Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babasını bu sıfatından dolayı tedavi ve yol giderlerinden yararlanabilmesi için Devlet Memurunun yardım etmemesi halinde muhtaç duruma düşmesi, her ne şekilde olursa olsun ücret karşılığı çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması gerekmektedir." hükmüne yer verilmiştir.
            Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca, Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babasının tedavi yardımından faydalanabilmesi için, "Devlet memurunun yardım etmemesi halinde muhtaç duruma düşmesi" koşulu aranmakta olup, davacının babasının durumunun bu yönden irdelenmesi gerekmektedir.
            Uyuşmazlık konusu olayda, davacının babasının isteğe bağlı sigortalı olarak Bağ-Kur'dan emekli aylığı aldığı, dolayısıyla bir gelirinin olduğu açıktır.
            Buna göre, davacının babasının muhtaçlığından söz edilemeyeceğinden, davacının babasının tedavi yardımından faydalandırılmaması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemi iptal eden Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 1.10.2003 günlü, E:2003/89, K:2003/421 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 31.10.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
İstihdam fazlası personel belirlenirken, hizmet gerekleri dışında bir amacın güdülmemesi; sicil, liyakat, hizmet süresi gibi nesnel ölçütlerin esas alınması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle, geçici görevlendirme yoluna gidilmesinde; geçici görevlendirmenin amacına uygunluk bulunmamaktadır.
Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.
Muayyen tarifeli taşıtların bulunduğu bir yerin denetimiyle görevlendirilen müfettişlere gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan taşıtlara ait ücretin ve diğer giderlerine karşılık olacak gerçek masrafın karşılanmasının esas olduğu ve ödeme için bu hususu açıklayan belgelerin idareye sunulması gerektiği halde, Sivas esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alınan ve yol masrafına ilişkin rayiç bedeli içeren bölgeye dayanılarak ödeme yapılmasına hükmeden mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerektiği hk.

Devlet Memurları İçin Tedavi Yardımı

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.