İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Davacının mesai arkadaşlarınca, sağlık durumuna ilişkin olarak düzenlenen tutanağın, naklen atanmasına dayanak alınamayacağı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No   : 2003/4243
Karar No   : 2006/2249
 
Özeti : Davacının mesai arkadaşlarınca, sağlık durumuna ilişkin olarak düzenlenen tutanağın, naklen atanmasına dayanak alınamayacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): DSİ Genel Müdürlüğü - ANKARA
            Vekili                            : Av. …
            Karşı Taraf                  : …
            Vekili                            : Av. …
            İsteğin Özeti               : Davacının, Jeotermik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı'nda mühendislik görevinden alınarak Ankara V. Bölge Müdürlüğü emrine aynı unvanla atanmasına ilişkin 14.5.2002 günlü işlemin; davacıya ait son on yıllık sicillerin çok iyi ve iyi düzeyde olduğu, dava konusu işleme sebep unsuru olarak alınan ve davacının görev yerindeki mesai arkadaşları tarafından düzenlenen davacının sağlık şartlarına ilişkin tutanakta yer alan hususların bu konuda alınacak bir sağlık raporu ile tespit edilerek, 657 sayılı Kanun'un 105. ve 107. maddelerinde öngörülen düzenlemelere göre bir işlem yapılması gerekirken, davacıyla birlikte aynı Daire Başkanlığı'nda çalışan 4 kamu görevlisi tarafından düzenlenmiş olan tutanağa dayalı olarak kurulan işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptali yolunda Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 26.2.2003 günlü, E:2002/992, K:2003/230 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti              : Temyiz isteminin redde gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi           : ...
            Düşüncesi                    : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         : ...
            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 26.2.2003 günlü, E:2002/992, K:2003/230 sayılı karar ve dayandığı   gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 21.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.