İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Bir mahalli idare birimi olan belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazın fuzulen kullanılmasından dolayı 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uygulanarak ecrimisil istenemeyeceği

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onuncu Daire
Esas No : 2001/4680
Karar No : 2005/173
 
Özeti : Bir mahalli idare birimi olan belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazın fuzulen kullanılmasından dolayı 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uygulanarak ecrimisil istenemeyeceği hakkında.
 
            Temyiz Eden (Davalı) : Aydın Belediye Başkanlığı
            Vekili                            : Av. … - Aynı Yerde
            Karşı Taraf (Davacı)   : …
            İstemin Özeti              : Aydın İli, … Mahallesi tapunun … ada, … parselde kayıtlı taşınmazın maliki olan davacıdan, taşınmazın bitişiğinde bulunan yolun 150 m2 lik kısmında izinsiz yapı yapılmak suretiyle işgal edildiğinden bahisle ecrimisil istenilmesine ilişkin 04.01.2001 gün ve 16 sayılı Belediye Encümeni Kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Aydın 1. İdare mahkemesince, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan ecrimisil istenebileceği, bir mahalli idare birimi olan belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazın fuzulen kullanılmasından dolayı 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi uygulanarak ecrimisil istenmesine hukuken imkan bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 18.6.20001 tarih ve E:2001/15, K:2001/612 sayılı kararın temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            D.Tetkik Hakimi            :
            Düşüncesi                   : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği düşünüldü:
            İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
            Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına 2.2.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.