İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Belediyelerin 3194/17. madde uyarınca yetkisinin bulunmadığı

T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No : 2001/4154
Karar No : 2002/5012
 
Özeti : Belediyelerin 3194/17. madde uyarınca yetkisinin bulunmadığı hk.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan       : ... Belediye Başkanlığı
            Vekili                                        : Av. ...
            Karşı Taraf                               : ...
            Vekili                                        : Av. ...
            İstemin Özeti                           : Adana 1. İdare Mahkemesinin 30.11.2000 günlü, E:2000/202, K:2000/1241 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ..'in Düşüncesi   :Belediyeler imar parsellerindeki hisselerini diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satmaya 3194 sayılı Yasanın 17. maddesine göre yetkili olmakla birlikte davanın istemi dışında takas yapılması mümkün olmadığından dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkemece kararının sonucu itibariyle onanması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'ün Düşüncesi    : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, ..., ... m ... pafta, ... ada, ... sayılı parsel ile ... sayılı parseldeki belediye ve davacıya ait hisselerin 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi uyarınca takasına ve ... sayılı parseldeki artan miktarın davacıya satışına ilişkin 17.2.2000 günlü, 89 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, imar durumu aynı olan ... ve ... sayılı parsellerde belediyenin ve davacının hissedar olduğu, bu parsellerdeki davacı ve belediye ait hisselerin takas edilerek ... sayılı parseldeki artan 172 m2 belediye hissesinin bedel belirlenerek davacıya satışına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, ancak Medeni Kanun hükümleri uyarınca müşterek mülkiyetin paydaşların rızalarıyla ya da ortaklığın giderilmesi davası ile çözümlenebileceği, müşterek mülkiyetin İmar Kanununun 17. maddesi ile Kamulaştırma Kanununun 26.maddesi kapsamında olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
            3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesinin 3. fıkrasında, belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde belediye veya valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şuyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir, hükmü yer almıştır.
            Yukarıdaki hüküm uyarınca belediyeler imar parsellerindeki hisselerini diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satmaya yetkilidir. Ancak bu hisselerin şahıs hisseleriyle takas edilebileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
            Bu durumda, takasa ilişkin dava konusu işlemin iptali gerektiğinden İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, temyize konu Adana 1. İdare Mahkemesinin 30.11.2000 günlü, E:2000/202, K:200/1241 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA, ..., dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 12.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.