İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Sosyal Hakları ve Yardımları > Devlet Memurları İçin Tedavi Yardımı > İçtihat

Belediye hastanelerin niteliği

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2003/6146
Karar No : 2006/4224
 
Özeti : Belediye hastanesinin resmi sağlık kurumu niteliğinde bulunup bulunmadığını belirleme yetkisinin Sağlık Bakanlığına ait olduğu, Maliye Bakanlığınca bu konuda tek taraflı işlem kurulamayacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı)    : Maliye Bakanlığı
            Karşı Taraf      : Altınova Belediye Başkanlığı - Altındağ/ANKARA
            Vekili                : Av. …
            İsteğin Özeti   : Maliye Bakanlığı'nca Ankara Valiliği'ne gönderilen, resmi sağlık kurum ve kuruluşları kapsamına girmeyen Altınova Belediyesi Devlet Hastanesi'ne hasta sevklerinin durdurulması yönündeki 21.10.2002 günlü, 26203 sayılı işlemin; adı geçen Hastanenin resmi sağlık kurumu olarak kabulü yönünde işlem tesis eden makamın Sağlık Bakanlığı olması nedeniyle Maliye Bakanlığınca Sağlık Bakanlığı'na başvurularak söz konusu işlemin geri alınmasının istenmesi veya anılan Bakanlık işleminin iptali istemiyle dava açılması gerekirken bu yönde bir işlem tesis edilmeden kurulması nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali yolunda Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.4.2003 günlü, E:2005/1548, K:2003/641 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi          
            Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.4.2003 günlü, E:2005/1548, K:2003/641 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 25.9.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
İstihdam fazlası personel belirlenirken, hizmet gerekleri dışında bir amacın güdülmemesi; sicil, liyakat, hizmet süresi gibi nesnel ölçütlerin esas alınması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle, geçici görevlendirme yoluna gidilmesinde; geçici görevlendirmenin amacına uygunluk bulunmamaktadır.
Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.
Muayyen tarifeli taşıtların bulunduğu bir yerin denetimiyle görevlendirilen müfettişlere gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan taşıtlara ait ücretin ve diğer giderlerine karşılık olacak gerçek masrafın karşılanmasının esas olduğu ve ödeme için bu hususu açıklayan belgelerin idareye sunulması gerektiği halde, Sivas esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alınan ve yol masrafına ilişkin rayiç bedeli içeren bölgeye dayanılarak ödeme yapılmasına hükmeden mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerektiği hk.

Devlet Memurları İçin Tedavi Yardımı

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.