İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Belediye başkanı iken görevden uzaklaştırılan davacının görevden uzaklaştırıldığı dönem için maaşının üçte ikilik kısmını alamaz

T.C.
D A N I Ş T A Y
Sekizinci Daire
Esas  No   : 2006/2066
Karar No   : 2007/3002
 
Özeti : Belediye başkanı iken görevden uzaklaştırılan davacının, belediye başkanlarının memur ve müstahdem sınıfına dahil olmadıkları, aldıkları paranın tahsisat niteliğinde olduğu ve hizmet karşılığında verilebileceği, dolayısıyla görevden uzaklaştırıldığı dönem için maaşının üçte ikilik kısmını alamayacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan   :  …
            Vekili                :  Av . …
            Karşı Taraf        :  Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
            Vekili                :  Av. …
            İstemin Özeti    : Belediye başkanı iken hakkındaki adli soruşturma nedeniyle tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan davacının, aylıklarının 2/3 oranına isabet eden ve ödenmeyen toplam 18.895.000.000.-TL tutarındaki maaşının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; Danıştay 1. Dairesinin 2.4.2003 gün ve 2003/34 sayılı sayılı görüşü, Danıştay 8. Dairesinin 7.12.2004 gün ve 4771 sayılı kararı ve Sayıştay 4 Dairesinin 18.11.1993 gün ve 27748 sayılı kararı doğrultusunda, belediye başkanları, memur ve müstahdem sınıfına dahil olmayıp, aldıkları paranın tahsisat niteliğinde olduğu ve belediye başkanları için hizmet karşılığı olarak bütçeye konulan ödenekten başkanlık görevini fiilen yerine getirenlerin yararlanmasının gerekeceğinden, görevden uzaklaştırılması nedeniyle fiilen belediye başkanı olarak görev yapamayan davacıya çalışmadığı dönem için başkan ödeneği ödenmesinin mümkün olmaması karşısında dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 30.9.2005 gün ve E:2004/2203, K:2005/1717 sayılı kararının, belediye başkanlarının özlük hakları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi oldukları, dolayısıyla görevden uzaklaştırıldığı tarih itibariyle maaşının 2/3 oranının ödenmesi gerektiği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
            Savunmanın Özeti :  Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ….in Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …..in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
            İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 18.05.2007 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
 
AZLIK OYU
            Uyuşmazlık, Belediye Başkanı olan davacının, göreviyle ilgili bir suçtan tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı dönemde ödenmediği ileri sürülen maaş ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi isteminden doğmuştur.
            Davacının tutuklanmasına ve hakkında dava açılmasına sebep olan fiilin görevi ile ilgili olması nedeniyle, öncelikle kamu davasının devam edip etmediği, dava sona ermiş ise, nihai hükmün davacı lehine olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden, yazılı gerekçe ile verilen davanın reddi kararının bozulması gerekeceği düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.