İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Belediye Meclisi kararıyla 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca kıyı alanında yer alan lokanta ve kafeteryaların bulunduğu alanın, yeşil alandan lokanta ve kafeterya alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliği

  T.C.
D A N I Ş T A Y
İdari Dava Daireleri
Kurulu
Esas  No:2005/1722
Karar No:2007/1010
 
Özeti : İskenderun Belediye Meclisi kararıyla 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca kıyı alanında yer alan lokanta ve kafeteryaların bulunduğu alanın, yeşil alandan lokanta ve kafeterya alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliğinin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayına sunulması üzerine; anılan Bakanlığın 27.10.2005 günlü ve 2827 sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin, Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanmış olması karşısında, yeni plan incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin olarak verilen idare mahkemesi ısrar kararında isabet görülmediği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı)       : İskenderun Belediye Başkanlığı
            Vekilleri                                                : Av. …, Av. …
            Karşı Taraf (Davacı)      :
            Vekili                            : Av. …
            İstemin Özeti               : Adana 1. İdare Mahkemesinin 17.12.2004 günlü, E:2004/1477, K:2004/1675 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'nın Düşüncesi : İdare Mahkemesinin ısrar kararının Danıştay Altıncı Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'nun Düşüncesi : İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Dairesince verilen bozma kararına uyulmayarak verilen ısrar kararının, Daire kararında belirtilen gerekçe ile bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
            Dava; davalı belediyece denizden doldurularak elde edilen balıkçı barınağı yanındaki 1 no'lu kafeteryaya verilen 22.12.2000 günlü, 4/36/196 sayılı yapı ruhsatı ile 24.7.2001 günlü, 3/47 sayılı yapı kullanma izin belgesinin iptali istemiyle açılmıştır.
            Adana 1. İdare Mahkemesi 26.9.2003 günlü, E:2002/1766, K:2003/929 sayılı kararıyla; bakılan davada, her ne kadar kıyıdan doldurularak elde edilen ve devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerde, Maliye Bakanlığı'ndan izin alınarak kiralama yapıldığı ve idarece açılan bir tespit davası ile yapının kıyı mevzuatına aykırı nitelik göstermediği yolunda bir "bilirkişi raporunun" dosyaya sunulduğu görülmekte ise de; mahkemelerinin ara kararlarına cevaben gönderilen imar planı paftalarının incelenmesinden; dava konusu inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izninin öngördüğü yapının yeraldığı alanın; imar planlarında "yeşil alan" işlevli yerlerden olduğu ve bu alanlarda bir plan değişikliği ile dava konusu inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izninin öngördüğü yapıya uygun bir işlev değişikliği yapıldığı yolunda herhangi bir meclis kararının da idarece mahkemeye sunulmadığı ve yine Maliye Bakanlığı'ndan alınan izin ve yapılan kiralamanın ve pafta üzerine elle yapının sınırlarının aplikasyonunun ise plan değişikliği olarak kabulünün de olanaklı olmadığı, bu nedenle yürürlükteki imar planında "yeşil alan" işlevi getirilmiş alan üzerinde yapı öngören inşaat ruhsatı ve yapı kullanma iznine yönelik işlemlerde, mevzuatın öngördüğü yapılaşma kuralları yönünden yasal ve hukuksal uyarlılık bulunmadığı, gerekçesiyle, dava konusu işlemlerin uyuşmazlık konusu yapıya ilişkin kısımlarının iptaline karar vermiştir.
            Bu karar temyiz incelemesi sonucunda; Danıştay Altıncı Dairesinin 26.5.2004 günlü, E:2004/799, K:2004/3355 sayılı kararıyla; temyiz dilekçesinin eki belgelerin incelenmesinden; 3621 sayılı Kıyı kanununun 7. maddesi uyarınca kıyı alanında yer alan lokanta ve kafeteryaların bulunduğu alanın yeşil alandan lokanta ve kafeterya alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın onayına sunulmak üzere kabulüne 5.1.2004 günlü, 340 sayılı İskenderun Belediye Meclisi kararıyla karar verildiğinin anlaşıldığı bu nedenle, Mahkemece, bu hususun araştırılarak doğacak sonuca göre uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesinin gerektiği gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi; iptal davalarının "nesnel" ve "tarafsız" dava olma niteliği, yönetsel yargı yerlerince iptal davalarının konusu olan yönetsel işlemlerin hukuka uygunluk denetimlerinin, işlemin tesis edildiği tarihte mevcut maddi ve hukuksal çerçeveye göre yapılması yolunda genel kabul görmüş yargılama ilkesi uyarınca; bir anlamda mahkemenin iptal kararının gereğini yerine getirmek üzere, mahkemenin Dairece bozulan 26.9.2003 günlü kararından sonra davalı idarenin 5.1.2004 gün, 340 sayılı meclis kararı ile yapılan "plan değişikliği"nin mahkeme kararına konu işlemlerin hukuksal çerçevesine getirdiği değişikliğin; mahkemelerinin kararının "bozulması" sonucunu doğurmayacağı, dava konusu işlemlerin iptal edilmesi nedeniyle, ancak idareye yeni işlemler tesis etme olanağı tanındığının kabulünün gerektiği gerekçesiyle, bozma kararına uymayarak, ilk kararında ısrar etmiştir.
            Davalı idare, 17.12.2004 günlü, E:2004/1477, K:2004/1675 sayılı bu kararı temyiz etmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.
            Temyiz istemine konu dosyanın incelenmesinden, İskenderun Belediye Meclisi kararıyla, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca kıyı alanında yer alan lokanta ve kafeteryaların bulunduğu alanın yeşil alandan lokanta ve kafeterya alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayına sunulduğu ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 27.10.2005 günlü ve 2827 sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin, Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı anlaşıldığından yeni plan incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken İdare Mahkemesince dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin olarak verilen ısrar kararında isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Adana 1. İdare Mahkemesinin 17.12.2004 günlü, E:2004/1477, K:2004/1675 sayılı ısrar kararının, bozulmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 24.5.2007 günü oyçokluğu ile karar verildi.
 
 
KARŞI OY
            Davalı idare tarafından; 5.1.2004 günlü, 340 sayılı İskenderun Belediye Meclisi kararıyla; 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca kıyı alanında yer alan lokanta ve kafeteryaların bulunduğu alanın, yeşil alandan lokanta ve kafeterya alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayına sunulmak üzere kabulüne karar verildiği belirtilmiş ise de; idari işlemlerin tesis edildikleri tarih itibarıyla hukuki durumları gözönünde bulundurularak yargı denetimine tabi tutulmalarının esas olması nedeniyle, hukuka aykırı olarak tesis edilmiş olan bir işlemin daha sonraki başka bir işlemle hukukilik kazanmasına olanak bulunmadığından, bu durum dava konusu işlemlerin iptali yolundaki Mahkeme ısrar kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Bu nedenle temyiz isteminin reddi ile, anılan kararın onanması oyuyla, karara karşıyız.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.