İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Başka bir kuruma naklen atanması için muvafakat verilen davacının, ilişiğinin kesilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2001/3028
Karar No : 2005/623
 
Özeti : Başka bir kuruma naklen atanması için muvafakat verilen davacının, ilişiğinin kesilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): …
            Vekili               : Av. …
            Karşı Taraf      : …
            İsteğin Özeti  : Kağızman Belediye Başkanlığında veteriner hekim olarak görev yapan davacının, İzmir Konak Belediye Başkanlığı emrine naklen atanması yönünde Kağızman Belediye Başkanlığınca muvaffakat verilmesine rağmen yeni görevine başlayabilmesi için ilişiğinin kesilmesi amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin 22.12.2000 günlü, 194 sayılı işlemin; davacının içinde bulunduğu şartları itibariyle mevcut görevini İzmir Konak Belediye Başkanlığında sürdürmesini önce olumlu karşılayarak naklen atanması için muvaffakat verilip gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilişiğinin kesilmemesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Erzurum İdare Mahkemesince verilen 24.5.2001 günlü, E:2001/68, K:2001/758 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti              : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi        : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Erzurum İdare Mahkemesince verilen 24.5.2001 günlü, E:2001/68, K:2001/758 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 8.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.