İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş olmasının yöneticilikten alınmayı gerektirmediği, soruşturmanın içeriği ve fiilin niteliği gözönüne alınarak yöneticilikten alınmayı gerektiren bir fiil olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği

T.C.
D A N I Ş T A Y
İkinci Daire
Esas  No   : 2005/1147
Karar No   : 2007/3993
 
Özeti : Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş olmasının yöneticilikten alınmayı gerektirmediği, soruşturmanın içeriği ve fiilin niteliği gözönüne alınarak yöneticilikten alınmayı gerektiren bir fiil olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf        : Erzurum Valiliği
            İsteğin Özeti    : Erzurum 1.İdare Mahkemesinin  18.1.2005 günlü, E:2004/588, K:2005/198 sayılı  kararının, dilekçede  yazılı nedenlerle temyizen incelenerek  bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti   : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi         : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı:
            Düşüncesi         : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması  gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            Dava, Erzurum İli … Öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı olan davacının, bu görevinden alınarak Merkezi Eğitim Hizmetleri Merkezi'ne öğretmen olarak atanmasına ilişkin 16.1.2004 tarih ve 1909 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
            Erzurum 1.İdare Mahkemesinin  18.1.2005 günlü, E:2004/588, K:2005/198 sayılı kararıyla, "davacının, hakkında açılan soruşturma sonucu 9.9.2002 tarih ve 3129 sayılı kararla aylıktan kesme cezasıyla tecziye edildiği, bu cezaya karşı davacı tarafından herhangi bir dava açılmayarak cezanın kesinleştiği anlaşılmakta olup; aylıktan kesme cezası alan davacının, mevzuat uyarınca yönetici olarak görev yapmasına olanak bulunmadığından dava konusu işlemle yöneticilik görevinden alınmasında mevzuata aykırılık görülmediği " gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
            Davacı, yönetmelikte aylıktan kesme cezasından daha ağır bir ceza almamış olmanın yöneticilik için aranılan genel şartlar arasında yer aldığını, kendisine verilen aylıktan kesme cezasının yöneticilikten alınmasını gerektirmediğini, hakkında yanlı bir soruşturma yapıldığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
            11 Ocak 2004 tarih ve 25343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar başlıklı 7/d maddesinde "aylıktan kesme veya maaş kesimi cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak" hükmü yer almaktadır.
            Dairemizin 14.3.2007 günlü, E:2004/830, K:2007/1043 sayılı kararıyla "Yönetmeliğin 7/d maddesinde, yönetici olarak atanabilme koşullarından biri olarak öngörülen aylıktan kesme veya maaş kesimi cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak koşulu, 657 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 132 nci maddesinde sayılan görevler dışında kalan eğitim kurumları yöneticiliklerine de atanma için geçerli sayıldığından, bu koşulun Yasaya aykırı bir düzenleme olduğu açık olup, Yasa hükmünün kapsamını genişletici nitelikte düzenleme getirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle düzenlemenin iptaline karar verilmiştir.
            Dava dosyasının incelenmesinden; … Müdür Başyardımcısı olan davacı ile aynı okulda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan kardeşi … hakkında düzenlenen 2.7.2002 tarih ve 410/2281 sayılı Soruşturma Raporunda; okuldaki öğretmenlerden birinin davacının yeğeni olan öğrencilerin de aralarında bulunduğu bir gurup tarafından dövülmesi olayında davacının, öğretmenlere karşı olan yanlı tutumu nedeniyle okulda sürekli huzursuzluk çıktığı, bu nedenle okulda sürekli soruşturmalar olduğu, okula sakallı gelen öğretmen hakkında Milli Eğitim Müdürü tarafından işlem yapılmasının istendiği halde işlem yapmadığı, ambar memuru olarak görevlendirilen kişinin ambar memuru olarak çalıştırılmayıp okulda hizmetliye ihtiyacı olduğu halde hizmetlinin ambar memuru olarak çalıştırıldığı, pansiyon temizliğinin okul öğrencilerine yaptırıldığı, Müdür Yardımcısı …'in şahsına okul döner sermayesi tarafından yapılan mutfak dolabında gerçekte kullanılan malzeme ile resmi belgelerde gösterilen malzemenin farklı olduğu ve devletin zarara uğratıldığı fiillerinin sübuta erdiği gerekçesiyle disiplin yönünden aylıktan kesme cezası teklifinin getirilerek uygulandığı, idari yönden idari görevden alınarak ilçe içerisinde görev yeri değişikliğinin teklif edildiği, ancak eğitim öğretimin başlamasına yakın bir dönem olması nedeniyle görevden alınmasının eğitim ve öğretimi aksatacağı gerekçesiyle bir süre daha denenmek üzere görevine devam etmesinin 8.8.2002 tarih ve 20677 sayılı Valilik onayıyla uygun görüldüğü, yine davacı ve kardeşi … hakkında düzenlenen 25.9.2003 tarih ve 410/70 sayılı Soruşturma Raporunda; değişik tarihlerde açılan soruşturmalar neticesinde haklarında görev değişikliği kararları çıkmasına rağmen görevde kaldıkları ve geçmişte haklarında yapılan soruşturmalarda sübuta eren fiilleri nedeniyle disiplin cezaları aldıkları, davacının öğretmenlerden birini okulda tehdit etmesi nedeniyle olayın adli makamlara intikal ettiği eylemi ile diğer fiillerinin sübuta erdiği gerekçesiyle disiplin yönünden getirilen teklifler uygulandığından ikinci bir teklife gerek olmayacağı, idari yönden ise idari görevinin üzerinden alınarak ilçe içerisinde başka bir okula öğretmen olarak görevlendirilmesi teklifinin getirildiği ve hakkında dava konusu işlemin tesis edildiği, öte yandan davacının okuldaki öğretmenlerden birini okulda tehdit ve darp ettiği iddiasıyla hakkında açılan ceza davasında darp fiili için delil yetersizliğinden beraatına, okulda tehdit suçunun ise ön ödeme kapsamında kaldığı ve davacının ön ödeme önerisine süresinde riayet etmesi nedeniyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
            Olayda, aylıktan kesme cezasından daha ağır bir ceza almamış olmanın yönetici olarak atanmak için aranılan genel koşullar arasında yer aldığı, davacının aldığı aylıktan kesme cezasının ise yönetici olarak atanmaya engel bir ceza olarak düzenlenmediği, kaldı ki ilgili maddenin de Dairemizin 14.3.2007 günlü , E:2004/830, K:2007/1043 sayılı kararıyla iptal edildiği hususları dikkate alındığında, davanın esasına girilerek dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelenip bir karar verilmesi gerekirken, davacının aylıktan kesme cezası alması nedeniyle yönetici olarak görev yapmasının mevzuat uyarınca mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle Erzurum 1.İdare Mahkemesinin  18.1.2005 günlü, E:2004/588, K:2005/198 sayılı  kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/c fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen husus gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 24.10.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.