İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Aylıksız izinli olan devlet memuru, tedavi yardımından yararlanmaya devam eder

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas  No   : 2004/2346
Karar No   : 2007/1872
 
Özeti : Aylıksız izinli olan devlet memurunun, tedavi yardımından yararlanmaya devam edeceği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı)      : MEDAŞ Genel Müdürlüğü
            Vekili                : Av. …, Av. …,Av. …
            Karşı Taraf        :
            Vekili                : Av. …, Av. …
            İsteğin Özeti    : MEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken Türk Enerji-Sen İç Anadolu Şube Başkanlığına seçilen ve bu nedenle ücretsiz izne ayrılan davacının, tarafına ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına hasta sevk kağıdı verilmesi, yapılan tedavi gideri ile harcamaların karşılanması istemiyle 16.10.2002 tarihinde yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin, gerek 657 sayılı Yasa'da gerekse 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerinde aylıksız izinli personelin aylık dışındaki haklarının elinden alınmasına dair herhangi bir hükmün bulunmaması karşısında sendika şube başkanı olarak seçilmesi nedeniyle aylıksız izinli olan davacının aylık dışındaki haklarının devam ettiği dolayısıyla idarece davacı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sevk kağıdı verilmesi ve tedavi giderlerinin karşılanması gerektiği bu nedenle hukuka aykırı olarak kurulduğu gerekçesiyle iptali ile 6.8.2002 tarihinden itibaren yapılan tedavi giderlerinin ödenmesi isteminin kabulü yolunda Konya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.12.2003 günlü, E:2002/1793, K:2003/1419 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi :
            Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
            Danıştay Savcısı :
            Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Konya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.12.2003 günlü, E:2002/1793, K:2003/1419 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 24.4.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.