İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Avukat aracılığıyla takip edilen dosyada, vekalet ücretine hükmedilmemiş olmasının bozma nedeni olduğu

          T.C.
D A N I Ş T A Y
İkinci Daire
Esas No : 2004/2293
Karar No : 2004/1060
 
Özeti : Avukat aracılığıyla takip edilen dosyada, vekalet ücretine hükmedilmemiş olmasının bozma nedeni olduğu hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
            Vekili                : Av. …
            Karşı Taraf      : …
            İsteğin Özeti   : SSK Başkanlığı bünyesinde İş Kazaları Dairesinde şef olarak görev yapan davacının, Açıköğretim Fakültesi İlkokul Öğretmenliği Lisans Tamamlama Proğramını bitirmesi nedeniyle 3. dereceli kadroda 2. derecenin 5. kademesine yapılan intibakının 1. derecenin 2. kademesi 2200 ek göstergeye göre düzeltilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 15.9.2000 gün ve 51091 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda Ankara 7.İdare Mahkemesi'nce verilen 27.10.2003 günlü, E:2003/1530, K:2003/1272 sayılı kararın, kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmediğini ileri sürerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.
            Cevabın Özeti             : Cevap verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : Yargılama sırasında davalı idarenin avukat vasıtasıyla temsil edilmesine ve davanın reddine karar verilmesine rağmen, davalı lehine vekalet ücreti ödenmesine karar verilmediği anlaşılmaktadır.
            Mahkeme kararının bu yönüyle hukuka aykırı olduğundan, davalının temyiz isteminin kabulü, yargılama giderlerine ilişkin hüküm fıkrasının, yeniden karar verilmek üzere bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : Davacının üst öğrenimi bitirdiği sebebiyle intibakının yapılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararının vekalet ücreti yönünden temyizen incelenerek bozulması istemidir.
            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 24/f maddesinde; yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiğinin kararlarda bulunacak hususlardan olduğu öngörülmüş ve 31. maddesiyle göndermede bulunduğu 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423/6. maddesinde takdir olunacak vekil ücretleri yargılama giderleri arasında sayılmıştır.
            Bu durumda, davanın reddedilmesi nedeniyle davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.
            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle vekalet ücreti yönünden İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinin göndermede bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423/6 ncı maddesinde vekalet ücreti de yargılama giderleri arasında sayılmış olup, 417 nci maddede ise yargılama giderlerinin davada haksız çıkan tarafa yükletileceği belirtilmiştir.
            Olayda işin esasına girilerek reddedilen davada, davalı idare avukat vasıtasıyla temsil edilmiş, ancak kararda davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmemiştir. Bu durumda, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre davalı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, bu hususa kararda yer verilmemesi yerinde görülmemiştir.
            Bu nedenle, Ankara 7.İdare Mahkemesinin 27.10.2004 gün ve E:2003/1530, K:2003/1272 sayılı kararının vekalet ücreti yönünden bozulmasına 5.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.