İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Asgari işçilik maliyetini karşılayan teklifin uygun bedel olarak kabul edilmesiyle tamamlanan ihalenin iptali

 
          T.C.
D A N I Ş T A Y
İdari Dava Daireleri
Kurulu
Esas No: 2004/656
Karar No: 2007/2035
 
Özeti : Asgari işçilik maliyetini karşılayan teklifin uygun bedel olarak kabul edilmesiyle tamamlanan ihalenin iptaline dair işlemin, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Erzurum Valiliği
            Karşı Taraf (Davacı) :
            Vekili    :Av. …
            İstemin Özeti    :Kapalı teklif usulüyle 24.12.2001 günü yapılan Erzurum Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi 2002 yılı hastane temizliği ihalesi kura çekimi sonucu uhdesinde kalan davacının, ihalenin iptal edilmesine ilişkin 26.12.2001 günlü ve 522 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Erzurum İdare Mahkemesince, Danıştay Onuncu Dairesinin 17.4.2003 günlü, E:2002/7454, K:2003/1442 sayılı bozma kararına uyulmayarak verilen ve dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar edilmesine ilişkin bulunan 21.10.2003 günlü, E:2003/1724, K:2003/1317 sayılı kararı, davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ...'in Düşüncesi : Davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Erzurum İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ...'ın Düşüncesi : 24.12.2001 tarihinde yapılan ve davacı üzerinde kalan Erzurum Göğüs Cerrahi Merkezi'nin 2002 yılı temizlik ihalesinin onaylanmamasına ilişkin işlemi iptal eden Erzurum İdare Mahkemesi ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması talep edilmektedir.
            Erzurum İdare Mahkemesince, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu, yapılan ihalenin de bu şartlarda gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı, işlemin verilen teklifin yalnızca işçilik maliyetini karşılaması sebebiyle titiz bir temizlik yapılamayacağının öne sürülerek tesis edildiği bunun tek başına ihalenin onaylanmaması için yeterli olmadığı, sözleşmedeki şartlara uyulmaması halinde ihalenin tek taraflı feshedilebileceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.
            2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 2 inci maddesinde, bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu; 28 inci maddesinde, artırmalarda uygun bedelin, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedelin en yükseği, eksiltmelerde uygun bedelin, tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni olduğu hükme bağlanmıştır.
            Devlet İhale Kanunu'nun bu düzenlemesinden anlaşılacağı üzere Kanunda artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedelin en yükseği olarak benimsenirken, eksiltmelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerin en düşüğü olarak benimsenmeyip, teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni olarak benimsenmiştir.
            Düzenleme ile idarenin sorumluluğunda yürütülen kamu hizmetinin, kamu yararı ve sürekliliği esas alınarak gereği gibi ve etkin olarak yerine getirilebilmesi amaçlanmıştır. Yani teklif edilen bedelin işin sürüncemede bırakılmadan, aksatılmadan sürdürülebilmesine, yerine getirilebilmesine yetecek ve işi yüklenenin işi yarıda bırakmasına, eksik, yetersiz veya usulsüzlük yapmasına yol açmayacak bir bedel olması hükme bağlanmıştır.
            Dosyanın incelenmesinden muhammen bedeli 90.473.256.000.-lira olarak tesbit edilen işin asgari işçilik maliyetinin 64.228.380.000.-lira olarak hesaplandığı davacının temizlik malzemeleri ve ekipman yükleniciye ait olduğu halde asgari işçilik maliyetini karşılayabilecek 64.228.380.000, - lira üzerinden teklif verdiği, komisyonca ihalenin davacı üzerinde bırakıldığı, ancak ita amirince bedelin gerçekçi bulunmayarak ihalenin onaylanmadığı anlaşılmaktadır.
            Buna göre, davacının malzeme maliyeti, ekipman, amortisman, sözleşme gideri  gibi maliyet kalemlerinin tamamını kendisinin üstlenerek kanuni yükümlülükler esas alındığında yalnızca asgari işçilik maliyetini karşılayacak bir bedelle işi gereği gibi ve etkin olarak yerine getiremeyeceği, dolayısıyla teklif ettiği bedelin tercihe layık olmadığı anlaşılmaktadır.
            İdare Mahkemesi kararında teklif edilen bedelin çok düşük olmasının onaylamaması için yeterli olmadığını, sözleşme şartlarına uyulmaması halinde ihalenin tek taraflı feshedilebileceğini belirtilmişse de kamuyu ilgilendiren sağlık hizmeti alanındaki bu hizmetin teklif edilen fiyatla etkin ve kesintisiz olarak gereği gibi yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
            Açıklanan sebeplerle dava konusu işlem 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 2 inci maddesi hükmüne uygun bulunduğundan temyiz talebinin kabulü ile aksine verilen Erzurum İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:
            Dava, Erzurum Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi 2002 yılı hastane temizliği ihalesinin iptal edilmesine ilişkin 26.12.2001 günlü ve 522 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
            Erzurum İdare Mahkemesi, 22.10.2002 günlü, E:2002/554, K:2002/1279 sayılı kararıyla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesinde yer alan hükümden, ita amirlerine ihale kararlarını onaylama veya iptal etme şeklinde verilen yetkinin kullanımı sırasında ilgili mevzuata, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun davranıldığının hukuken geçerli ve kabul edilebilir gerekçelerle ortaya konulmasının zorunlu olduğu; kapalı teklif usulüyle 90.473.256.000.- lira muhammen bedelle 24.12.2001 günlü Erzurum Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi 2002 yılı hastane temizliği ihalesinin 64.228.380.000.- lira bedelle beş katılımcıdan aynı teklifi veren üç istekli arasında yapılan kura çekimi sonucu davacıda kaldığı, bu tutarın yalnızca işçilik maliyetini karşıladığı, diğer maliyet unsurlarının sıfırlanmış olmakla temizliğin titiz olarak yapılamayacağı gerekçesiyle ita amirince ihalenin onaylanmaması işleminin iptali istemiyle dava açıldığının anlaşıldığı, ihale işlemlerinde açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu; Kanunda,kapalı teklif usulünde uygun bedel olarak belirlenen ve aynı miktarı içeren teklifler arasında kura çekileceğinin belirtildiği,ihalenin bu kurallara uygun olarak yapıldığı, ancak; ita amirince verilen teklifin yalnızca işçilik maliyetini karşıladığı için titiz bir temizlik yapılamayacağı kanısı ile ihalenin onaylanmadığının görüldüğü,ihalenin iptaline gerekçe oluşturan bu hususun tek başına ihalenin onaylanmaması için bir neden olarak kabul edilemeyeceği, temizliğin sözleşmede belirtildiği şekilde yapılmaması halinde her zaman için ihalenin tek taraflı olarak feshedilebileceği gözönüne alındığında ihalenin onaylanmamak suretiyle iptaline dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
            Bu karar temyiz incelemesi aşamasında Danıştay Onuncu Dairesinin 17.4.2003 günlü, E:2002/7454, K:2003/1442 sayılı kararıyla bozulmuş ise de; Erzurum İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.
            Davalı idare Erzurum İdare Mahkemesinin 21.10.2003 günlü, E:2003/1724, K:2003/1317 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
            Olay tarihinde yürürlükte bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2. maddesinde, bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu; 28. maddesinde de; artırmalarda uygun bedelin, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedelin en yükseği, eksiltmelerde uygun bedelin, tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe layık görüleni olduğu hükme bağlanmıştır.
            Yukarıda yer verilen yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere artırmalarda uygun bedel,tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseği olarak benimsenirken, eksiltmelerde uygun bedel,teklif edilen bedellerin en düşüğü olarak benimsenmeyip, teklif edilen bedellerin tercihe layık olanı olarak benimsenmiştir. Düzenleme ile idarenin sorumluluğunda yürütülen kamu hizmetinin kamu yararı ve sürekliliği esas alınarak gereği gibi ve etkin olarak yerine getirilebilmesi amaçlanmıştır. Başka bir deyişle teklif edilen bedelin işin sürüncemede bırakılmadan, aksatılmadan sürdürülebilmesine, yerine getirilebilmesine yetecek, işi yüklenenin işi yarıda bırakmasına, eksik ya da usulsüz yapmasına yol açmayacak bir bedel olması öngörülmüştür.
            Dosyanın incelenmesinden, muhammen bedeli 90.473.256.000.- lira olarak belirlenen işin yasal yükümlülükler esas alındığında asgari işçilik maliyetinin 64.228.380.000.- lira olarak hesaplandığı, davacının şartname gereği temizlik malzemeleri ve ekipman yükleniciye ait olduğu halde asgari işçilik maliyetini karşılayabilecek 64.228.380.000.- lira üzerinden teklif verdiği,komisyonca ihalenin davacı üzerinde bırakıldığı, ita amirince davacının sıfır kar ve bir yıl boyunca kullanılacak temizlik maddeleri giderlerinin tamamını sıfırlamış olması nedeni ile hastane temizliğinin istenilen titizlikte yapamayacağı kanaati oluştuğundan teklif edilen bedel gerçekçi bulunmayarak ihalenin onaylanmadığı anlaşılmaktadır.
            Danıştay Onuncu Dairesinin bozma kararında da belirtildiği gibi; İdare Mahkemesince teklif edilen bedelin çok düşük olmasının onaylamama için yeterli olmadığı,sözleşme koşullarına uyulamaması halinde ihalenin tek taraflı feshedilebileceği belirtilmiş ise de; kamuyu ilgilendiren sağlık hizmeti alanında etkin ve kesintisiz olarak yerine getirilmesi gereken işin gereği gibi yerine getirilemeyeceğinin kuvvetle muhtemel olması ve olası olumsuzluklar da dikkate alındığında İdare Mahkemesi kararında belirtilen gerekçenin kabulüne olanak bulunmamakta olup, davacının malzeme maliyeti, ekipman, amortisman, sözleşme gideri gibi maliyet kalemlerinin tamamını üstlenmiş olması ve yasal yükümlülükleri de dikkate alındığında yalnızca asgari işçilik maliyetini karşılayacak bir bedelle işi gereği gibi ve etkin olarak yerine getiremeyeceğinden, teklif edilen bedel tercihe layık görülmeyip ihalenin iptal edilmesi işleminde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır. İdare mahkemesinin dava konusu işlemin iptali yolundaki ısrar kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Erzurum İdare Mahkemesinin 21.10.2003 günlü, E:2003/1724, K:2003/1317 sayılı ısrar kararının Danıştay Onuncu Dairenin kararı doğrultusunda bozulmasina, dosyanın Erzurum İdare Mahkemesine gönderilmesine, 18.10.2007 günü oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.