İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Ankara İmar Yönetmeliği ile bahçe duvarının ruhsata tabi olmadığı

          T.C.
D A N I Ş T A Y
İdari Dava Daireleri
Kurulu
Esas  No: 2003/792
Karar No: 2006/1440
 
Özeti : Ankara İmar Yönetmeliği ile bahçe duvarının ruhsata tabi olmadığı hükme bağlanmışsa da, kooperatiflerde imar planında veya mimari projede bahçe duvarı yapılmasına olanak tanınmaması halinde ruhsatsız bahçe duvarı yapılamayacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı )     : … Konut Yapı  Kooperatifi  Başkanlığı
            Vekili                            : Av. …
            Karşı Taraf (Davalı)       : Yenimahalle Belediye Başkanlığı
            Vekili                            : Av. …
            İstemin Özeti : Ankara 6. İdare Mahkemesinin 4.7.2003 günlü, E:2003/1389, K:2003/1036 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesinin ısrar kararının onanması gerektiği  savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararından sonra davalı idare tarafından dosyaya eklenen imar planı notlarına da ısrar kararı gerekçesinde yer verildiği anlaşıldığından, bu yeni belgenin Dairesince incelenmeksizin İdare Mahkemesince karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır. Bu nedenle dosyanın Danıştay Altıncı Dairesince gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi : Ankara 6.İdare Mahkemesince verilen ve davanın reddine dair olan 19.10.2000 gün ve E:2000/639 K:2000/957 sayılı kararında ısrarına ilişkin bulunan 4.7.2003 gün ve 2003/1389, K:2003/1036 sayılı kararı, kararda belirtilen nedenlerle yerinde bulunduğundan, temyiz isteminin reddiyle ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
            Dava, Ankara, Yenimahalle, Çayyolu Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılan dubleks evlerden 5, 9, 13, 38 ve 39 kapı numaralı binaların önüne ve çevresine yaptırılan ruhsatsız duvarların 3194 sayılı İmar Yasası'nın 32. maddesi uyarınca  yıktırılmasına ilişkin 7.3.2000 günlü, 651-1036 sayılı Yenimahalle Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır.
            Ankara 6. İdare Mahkemesi, 19.10.2000 günlü, E:2000/639, K:2000/957 sayılı kararla; uyuşmazlığa konu duvarların mimari projesine aykırı ve ruhsatsız yapıldığının 6.10.1999 günlü tutanakla saptanarak mühürlendiği, bu tarihten itibaren yasal süre içerisinde ruhsat almak için başvuruda bulunulmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
            Bu karar, karar düzeltme aşamasında Danıştay Altıncı Dairesinin 12.3.2003 günlü, E:2002/4291, K:2003/1585 sayılı kararıyla; Ankara İmar Yönetmeliğinin 64/4-6 maddesi uyarınca bahçe duvarları ruhsata tabi olmadığından, uyuşmazlık konusu bahçe duvarlarının ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktırılması yolunda işlem tesis edilemeyeceği gibi, davalı idarece, bahçe duvarlarının Yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı, inşaata başlanılmadan önce ilgili belediyeye tapu tescil aplikasyon ve ilgililerin muvafakatlarına ait belgelerin bildirilmesine ilişkin Yönetmelik kuralına uyulmadığı yolunda herhangi bir tespitin de dosyaya sunulmadığının anlaşılması karşısında, dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 64. maddesinin 6. fıkrası uyarınca bahçe duvarları ruhsata tabi olmamakla birlikte, anılan bölgedeki 1/1000 ölçekli planın plan notlarına göre bahçe duvarı yapılamayacağının öngörüldüğü de belirtilmek suretiyle ilk kararında ısrar etmiştir.
            Davacı kooperatif 4.7.2003 günlü, E:2003/1389, K:2003/1036 sayılı bu ısrar kararını temyiz etmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.
            Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. ve 19. madde hükümleri dikkate alındığında, kooperatiflerde pay sahiplerinin ortak yerlerde kullanım hakkına sahip oldukları, ancak mimari projesinde veya imar planında özel hüküm olmaksızın bütün  pay sahiplerinin rızası alınmadan ortak yerlerde inşaat yapılması, ortak yerin bir bölümünün ayrılıp kendi kullanımına özgülenmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.
            Her ne kadar, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 64/4-6 maddesi ile bahçe duvarının ruhsata tabi olmadığı hükme bağlanmışsa da, yukarıda yer verilen açıklamalar karşısında, kooperatiflerde, imar planında veya mimari projede bahçe duvarı yapılmasına olanak tanınması halinde, yapılacak bahçe duvarının Yönetmeliğin anılan hükmüne göre ruhsata tabi olup olmadığının belirlenmesinin gerekeceği, aksi halde bu hükmün uygulanması olanağının bulunmadığı açıktır. Olayda, uyuşmazlığa konu taşınmazların yer aldığı kooperatifin ortak alanına yönelik olarak bahçe duvarı ile alanın bir kısmının taşınmaz maliklerince  ayrılabileceği yönünde mimari projede hüküm bulunmaması ve imar planı notlarında da  bahçe duvarı yapılmamak koşulu ile ifraza izin  verileceğinin belirtilmesi karşısında, yapılan bahçe duvarlarının Ankara İmar Yönetmeliği kapsamında ruhsata tabi olmadığından söz edilemeyecektir.Bu durumda, ruhsatsız ve projeye aykırı olarak yapılan bahçe duvarlarının yıktırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
            Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine Ankara 6. İdare Mahkemesinin  4.7.2003 günlü, E:2003/1389, K:2003/1036 sayılı kararının ONANMASINA, 30.11.2006 günü oyçokluğu ile karar verildi.
 
KARŞI  OY
            X- Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çayyolu Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılan dubleks evlerden 5, 9, 13, 38 ve 39 kapı numaralı binaların önüne ve çevresine yaptırılan ruhsatsız duvarların yıktırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen ve mimari projesine aykırı ve ruhsatsız yapılan duvarların yıktırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin bulunan karar karar düzeltme aşamasında Danıştay Altıncı Dairesinin 12.3.2003 günlü, E:2002/4291, K:2003/1585 sayılı kararıyla, Ankara İmar Yönetmeliği uyarınca bahçe duvarlarının ruhsata tabi olmadığı, duvarların Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı yolunda da bir saptama olmadığı gerekçesiyle bozulmasından sonra İdare Mahkemesince ilk kararda ısrar edilmişse de, ısrar kararında önceki kararından farklı olarak bozma aşamasından sonra davalı idarece dosyaya ibraz edilen imar planı notlarından da bahsedilerek işlemin hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.
            Bu durumda dosyaya yeni ibraz edilen ve Danıştay Altıncı Dairesince incelemeye konu yapılmamış olan imar planı notları da dikkate alınarak ısrar kararı verilmesinde isabet görülmediğinden, konunun bu çerçevede incelenebilmesi amacıyla dosyanın Danıştay Altıncı Dairesine gönderilmesi oyu ile karara karşıyım.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.