İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Açık hatalı işlemin süre şartı olmaksızın her zaman geri alınabilmesi

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/7721

Karar No   : 2009/10295

 

Özeti : Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından verilmiş yetki ya da vekaletname olmadan düzenlenmesi halinde, idarece açık hatalı işlemin süre şartı olmaksızın her zaman geri alınabileceği, ilgilileri yönünden kazanılmış hak doğurmayacağı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunanlar   : ..., ..., ... ve ...

            Vekili                                       : Av. …

            Karşı Taraf                               : Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı

            Vekili                                       : Av. …

            İstemin Özeti                           : Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 07.09.2007 günlü, E:2006/1003, K:2007/518 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı …'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Afyonkarahisar İli, Merkez İlçe, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen yapı için tadilat ruhsatı verilmesi isteminin reddi ile anılan inşaat için daha önce verilen 03.04.2006 günlü, 03/02 sayılı tadilat ve yenileme ruhsatı ile 09.10.2006 günlü, 03/18 sayılı tadilat ruhsatının iptali yolundaki 28.11.2006 günlü, 2496 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yerde inşa edilen yapı için 22.09.2005 ve 02.10.2006 günlü tadilat ruhsatı başvurularına ait dilekçelerde davacılardan … ve … 'in imzasının bulunduğu, … (Mirasçıları) ile kat irtifakı tesis edilen diğer kişilerin imzalarının ise bulunmadığı halde 03.04.2006 günlü, 03/02 sayılı ve 09.10.2006 günlü, 03/118 tadilat ruhsatlarının düzenlendiği, bu ruhsatlarla ilgili olarak 10.02.2006 günü vefat eden arsa sahibi … veya mirasçıları tarafından ruhsat işlemlerinin yürütülmesi için davacılar adına verilmiş yetki ya da vekaletnamenin olmadığı, 17.11.2006 günlü tadilat ruhsat başvurusuna ait dilekçede de tüm yapı sahiplerinin imzası bulunmakla birlikte arsa sahibi müteveffa … varislerinin imzasının yer almadığı, 10.02.2006 günü vefat eden …'ın yerine taşınmazla ilgili tasarruf haklarının varislerine geçmesi, idarece açık hata hallerinde süre şartı aranmaksızın hatalı işlemin her zaman geri alınmasının mümkün olması ve anılan ruhsatların ilgilileri yönünden kazanılmış hak oluşturmaması karşısında, söz konusu yapı ruhsatlarının iptali yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Afyon İdare Mahkemesinin 07.09.2007 günlü, E:2006/1003, K:2007/518 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.