İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Açık çıkma niteliğinde bulunan balkonun ruhsat gerektirir

Açık çıkma niteliğinde bulunan balkonun ruhsat gerektirdiği, kullanılan malzemenin panjur olduğu ve seyyar olması nedeni ile ruhsat gerektirmediği gerekçesiyle dava konusu yıkım ve para cezasına ilişkin işlemlerin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmediği hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 8.5.2006 gün ve E:2005/98, K:2006/2497 sayılı kararı.
 Temyiz İsteminde Bulunan : Karşıyaka Belediye Başkanlığı-İZMİR
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : İzmir 2.İdare Mahkemesinin 14.9.2004 günlü, E:2003/1421, K:2004/989 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
anıştay Tetkik Hakimi …'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı …'un Düşüncesi : Davacıya ait yapıda yapılan ruhsatsız ilavelerin yıkımı ve 3194 sayılı yasanın 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin davalı idare işlemini iptal eden İdare Mahkemesi Kararı davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz dosyasının incelenmesinden, yıkım konusu balkonun açık çıkma niteliğinde olduğu bu durumda binanın kullanım alanında artış meydana gelip, çekme mesafelerinin ihlal edildiği anlaşılmış bulunduğundan temyiz isteminin kabulü ile temyiz konusu İdare Mahkemesi Kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Karşıyaka, Cengiz Topel Caddesi, ? ada, ? sayılı parsel üzerinde yer alan mutfağın balkonunda ruhsat eki projesine aykırı şekilde yapılan ilave kısımların mühürlenmesine ilişkin 21.8.2002 günlü işlem ve ruhsatsız ilavelerin 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca yıktırılması yolundaki 18.3.2004 günlü, 08/504 sayılı belediye encümeni kararı ile aynı Yasanın 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesi yolunda tesis edilen 11.3.2003 günlü 08/401 sayılı belediye encümeni kararlarının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince dosyanın ve yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporun birlikte değerlendirilmesinden yapının mühürlenmesine ilişkin yapı tatil tutanağının 26.9.2002 gününde tebliğ edilmesi nedeniyle yasal dava açma süresi geçirilerek 31.10.2003 gününde açılan davanın mühürlemeye ilişkin kısmının süreaşımı yönünden reddine, mutfağa komşu olan balkonun açık çıkma niteliğinde olduğu, balkonun ön cephesinin açılır kapanır durumda PVC malzemeden imal edilmiş panjur ile kapatıldığı, panjurun seyyar olması nedeni ile kapalı hacim oluşturmadığı, balkona komşu mutfak ile balkon arasındaki duvar ve kapının kaldırılmadığı, ruhsat eki projeye aykırı imalat yapılmadığı anlaşıldığından, dava konusu ruhsatsız ilavelerin yıkımına ve para cezası verilmesine ilişkin işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu kararın iptale ilişkin kısmı davalı idarece temyiz edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 21.maddesinin 3. fıkrasında, derz, iç ve dış sıva, boya badana, oluk, dere doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratların ruhsata tabi olmayacağı hükme bağlanmıştır.
Balkonların kapatılmasının balkonun gömme balkon yada çıkma balkon olma durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Gömme balkonların kapatılması sonucu kapalı alan oluşarak kullanım alanında bir artışın ve buna bağlı olarak çekme mesafelerinin ihlal edilmesinin sözkonusu olmadığı, tadilatın taşıyıcı unsurları etkilemediği, cephe görümünde meydana gelen değişikliğin ise yukarıda anılan Yasa ve yönetmelik hükümleri uyarınca ruhsat gerektirmediği sonucuna ulaşılmaktadır. Açık balkonun kapatılması durumunda ise binanın kullanım alanında artış meydana geldiği ve buna bağlı olarak çekme mesafelerinin ihlal edildiği açıktır.
Temyize konu idare mahkemesi kararında ve bu karara dayanak olarak alınan bilirkişi raporunda kapatılan balkonun açık çıkma niteliğinde olduğu açıkca belirtilmiştir. Bu durumda açık çıkma niteliğinde olan balkonun kapatılmasının ruhsat gerektirdiği açık olduğundan kullanılan malzemenin panjur olduğu ve seyyar olması nedeni ile ruhsat gerektirmediği gerekçesiyle dava konusu yıkım ve para cezasına ilişkin işlemlerin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İzmir 2.İdare Mahkemesinin 14.9.2004 günlü, E:2003/1421, K:2004/989 sayılı kararının temyiz edilen bölümünün BOZULMASINA, 20,60 YTL karar harcı ile fazladan yatırılan 15,30 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 8.5.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.