İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

657 sayılı Yasaya ekli (II) sayılı Cetvelin, 4. sırasında "Bakanlık İl Müdürleri" için öngörülen ek gösterge rakamından, yalnızca bakanlıkların taşra teşkilatının başında bulunan kamu görevlileri yararlanabilir

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Onbirinci Daire
Esas No   : 2004/87
Karar No   : 2006/1887
 
Özeti : 657 sayılı Yasaya ekli (II) sayılı Cetvelin, 4. sırasında "Bakanlık İl Müdürleri" için öngörülen ek gösterge rakamından, yalnızca bakanlıkların taşra teşkilatının başında bulunan kamu görevlilerinin yararlanabileceği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Malatya Valiliği- MALATYA
            Karşı Taraf (Davacı)   : …
            İsteğin Özeti               : Dava, Malatya İl sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasaya ekli (II) sayılı cetvelin 4. bölümünde yer alan bakanlık il müdürleri için öngörülen (3.000) ek gösterge rakamından yararlandırılmakta iken, aynı yasaya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri bölümünün (i) bendinde öngörülen (2200) ek gösterge rakamından yararlandırılmasına ilişkin işlemin iptali ile bu nedenle yoksun kalınan ek gösterge farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır. Malatya İdare Mahkemesi 20.2.2003 gün ve E:2002/1106, K:2003/190 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinin 1. fıkrasında, bu Kanuna tabi kuruluşların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceleri dikkate alınarak bu Kanuna ekli ( I ) ve ( II ) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı hükmüne yer verildikten sonra, 657 sayılı Yasaya 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ekli ( II ) sayılı cetvelin 4. sırasında Bakanlık İl Müdürleri için (3000) ek gösterge rakamı uygulanacağının öngörüldüğü, kanun tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri İçişleri Bakanlığı adına yürüten ve görevleri ile ilgili konularda Bakanlığı il düzeyinde temsil ettiği açık olan davacının bakanlık il müdürleri için öngörülen (3.000) ek gösterge rakamından yararlandırılması gerekirken, (2200) ek gösterge rakamı uygulanmasına ilişkin işlemde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile ek gösterge farklarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar vermiştir. Davalı idare tarafından, sivil savunma il müdürlüğü görevinin bakanlık il müdürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Savunma verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi           :
            Düşüncesi                   : Genel idare içinde yer alan İçişleri Bakanlığının anahizmet birimi olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatını oluşturan il sivil savunma müdürlerinin, genel idarenin taşra teşkilatında yer alan bakanlık il müdürü olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, il sivil savunma müdürü olarak görev yapan davacının 657 sayılı Yasaya 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ekli ( II ) sayılı cetvelin 4. sırasında Bakanlık İl Müdürleri için (3000) ek gösterge rakamından yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı         :
            Düşüncesi                   : Malatya İl Savunma Müdürü olarak görev yapan davacının ek göstergesinin (3000) olarak uygulanması yolunda yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada mahkemece verilen iptal kararının davalı idarece temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde, bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları,hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı hükme bağlanmış 527 sayılı KHK ile eklenen (II) sayılı Cetvelin Başbakanlık ve Bakanlıklar bölümünde,hangi ünvanlara ne miktarda ek gösterge ödeneceği belirtilmiştir.
            (II) sayılı Cetvelin 4. bölümünde Bakanlık İl Müdürü ünvanı yer almış olmakla birlikte, bunların 3046 sayılı Yasaya göre Bakanlıkları il düzeyinde temsil eden müdürlükler olduğu açıktır.
            Olayda ise Valiye bağlı olarak görev yapan il savunma müdürlerini, Bakanlık İl Müdürü kapsamında değerlendirmek mümkün olmadığından, bu durumda da davacının (3000) ek göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmadığından dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinin 1. fıkrasında, bu Kanuna tabi kuruluşların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceleri dikkate alınarak bu Kanuna ekli ( I ) ve ( II ) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı hükmüne yer verildikten sonra, 657 sayılı Yasaya 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin genel idare hizmetleri sınıfı bölümü (i) bendinin 1. fıkrasında genel idare hizmetleri sınıfına dahil olup da bu bölümün diğer bentlerinde ünvanları sayılmayanlardan 1.  derece kadrolarda bulunan ve yüksek öğrenim görenler için (2200) ek gösterge rakamının, ( II ) sayılı cetvelin 4. sırasında ise Bakanlık İl Müdürleri için (3000) ek gösterge rakamının uygulanacağı öngörülmüştür.
            3046 sayılı Yasanın 5. maddesinde, bakanlıkların, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatından ve bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana geldiği, 7. maddesinde, bakanlıkların yürütmekten sorumlu oldukları hizmet ve görevlerden bağlı kuruluş kurulmasını gerektirmeyenlerin, bakanlığın merkez teşkilatı bünyesinde kurulan anahizmet birimlerince yerine getirileceği, 8. maddesinde, bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatının ihtiyaca göre (a) il valisine bağlı il kuruluşları, (b) kaymakama bağlı ilçe kuruluşları (c) doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının tamamından veya bir kaçından meydana gelecek şekilde düzenleneceği belirtildikten sonra 10. maddesinde bağlı kuruluşlar, bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı olarak özel kanunlarla kurulan genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlar, 11. maddesinde ise ilgili kuruluşlar, özel kanun veya statü ile kurulan, ikdisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese, ortaklık ve iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları olarak tanımlanmıştır.
            Öte yandan, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 4/1. maddesinde, il genel idaresinin başı ve yürütme merciinin vali olduğu, Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilatı bulunacağı, bu teşkilatın her birinin başında bulunanların il idare şube başkanları oldukları hükmüne yer verilmiştir.
            Diğer taraftan, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. maddesinde, İçişleri Bakanlığı teşkilatının merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana geldiği belirtildikten sonra, 8. maddesinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, bakanlığın ana hizmet birimleri arasında sayılmış, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 3. maddesinde, Kanunda belirtilen işlerin maksada uygun şekilde planlanmasını, tatbikini ve hassas bölgeler arasındaki iş birliği ve yardımlaşmayı temin için İçişleri Bakanlığına bağlı ve Bakana karşı sorumlu bir Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı kurulacağı, 31. maddesinde sivil savunma teşkilatının merkez ve taşra teşkilatından ibaret olduğu, taşra teşkilatının il sivil savunma müdürlükleri ile bünyesinde oluşturulacak ekiplerden oluşacağı, 34. maddesinde de, il sivil savunma müdürlerinin, valinin mütalaası alındıktan sonra müdürler encümeninin inhası ve İçişleri Bakanının tasvip ve tasdiki ile tayin olunacakları hükümlerine yer verilmiştir.
            Ülkemiz idari yapısı 2709 sayılı T.C. Anayasası ile genel yönetim ve yerel yönetim olarak belirlenmiş, genel yönetim merkez ve taşra teşkilatı olarak, yerel yönetimler ise il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere yapılandırılmıştır.
            Buna göre, genel idare içinde yer alan bakanlıklar, merkez ve taşra teşkilatı olarak örgütlendiğinden bakanlıkların kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli taşra teşkilatının başında bulunan kamu görevlilerinin 3046 sayılı Yasada belirtilen anlamda bakanlık il müdürü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
            Bu itibarla, 3046 sayılı Yasa kapsamındaki bakanlık il müdürlerinin bakanlıkların taşra teşkilatının başındaki kişileri ifade ettiği de dikkate alındığında, genel idare içinde yer alan İçişleri Bakanlığının anahizmet birimi olan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatını oluşturan il sivil savunma müdürlerinin, genel idarenin taşra teşkilatında yer alan bakanlık il müdürü olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, il sivil savunma müdürü olarak görev yapan davacının 657 sayılı Yasaya 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ekli ( II ) sayılı cetvelin 4. sırasında Bakanlık İl Müdürleri için (3000) ek gösterge rakamından yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Malatya İdare Mahkemesinin 20.2.2003 gün ve E:2002/1106, K:2003/190 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine,18.4.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.