İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Sınıfları > Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı > İçtihat

65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarının, emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilecekleri ve bunlara ücret ödenmesi gerektiği

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Sekizinci Daire
Esas No   : 2005/1158
Karar No   : 2006/1464
 
Özeti : 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarının, emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilecekleri ve bunlara ücret ödenmesi gerektiği hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü - İZMİR
            Vekilleri           : Av. …, Av. …
            Karşı Taraf      : …
            Vekili                : Av. …
            İstemin Özeti   : Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve 13.09.2001 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılan davacının, 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında ücretsiz ders vermek üzere görevlendirilmesine ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün 30.09.2003 gün ve 19149 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 17. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 31. maddelerinde yer alan hükümler uyarınca 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarının emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırılabilecekleri ve ücret ödenmesi gerektiği, 2004 Mali Yılı Bütçe Yasasının G/2 maddesinde de bu durumda olanlara ek ders ücreti ödeneceğinin belirtilmiş olduğu, hiç bir ücret ödemesi yapılmamasının Anayasanın 18. maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4/2. maddesinde aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden İzmir 4. İdare Mahkemesinin 27.10.2004 gün ve E:2003/1556, K:2004/1306 sayılı kararının; Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda işlem tesis edilmiş olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
            Savunmanın Özeti       : Yanıt verilmemiştir.
            Danıştay Tetkik Hakimi ...'ın Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ...'nin Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :
            İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
            İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 10.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
İstihdam fazlası personel belirlenirken, hizmet gerekleri dışında bir amacın güdülmemesi; sicil, liyakat, hizmet süresi gibi nesnel ölçütlerin esas alınması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle, geçici görevlendirme yoluna gidilmesinde; geçici görevlendirmenin amacına uygunluk bulunmamaktadır.
Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.
Muayyen tarifeli taşıtların bulunduğu bir yerin denetimiyle görevlendirilen müfettişlere gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan taşıtlara ait ücretin ve diğer giderlerine karşılık olacak gerçek masrafın karşılanmasının esas olduğu ve ödeme için bu hususu açıklayan belgelerin idareye sunulması gerektiği halde, Sivas esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alınan ve yol masrafına ilişkin rayiç bedeli içeren bölgeye dayanılarak ödeme yapılmasına hükmeden mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerektiği hk.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.