İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

6183 sayılı Yasa'ya göre dava konusu ödeme emrine 7 gün içinde dava açılabileceği açık olmakla birlikte dava açma süresinin başlangıcının 2577 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde öngörülen genel esaslara tabi olaca

          T.C.
D A N I Ş T A Y
Altıncı Daire
Esas No  : 2005/6912
Karar No   : 2006/1029
 
Özeti : 2577 sayılı Yasa'nın 7 ve 8. maddelerinde; idari dava açma süresi ile bu sürenin hesaplanmasında uygulanacak olan genel esaslar düzenlenerek ve dava açma süresinin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı öngörüldüğünden, dava açma süresi bakımından uyuşmazlığa esas alınacak özel kanun olan 6183 sayılı Yasa'ya göre dava konusu ödeme emrine 7 gün içinde dava açılabileceği açık olmakla birlikte dava açma süresinin başlangıcının 2577 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde öngörülen genel esaslara tabi olacağı hakkında.
 
            Temyiz İsteminde Bulunan: Muğla Kültür Balıkçıları ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Derneği
            Vekili                           : Av. …
            Karşı Taraf                  : Muğla Valiliği
            İstemin Özeti              : Muğla İdare Mahkemesinin 14.6.2005 günlü, E:2005/589, K:2005/663 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
            Savunmanın Özeti       : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay Tetkik Hakimi ...'in Düşüncesi: 2577 sayılı Yasa'nın 7/1 maddesinde, "dava açma süresinin" özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, anılan Kanun'un 8/1. maddesinde ise dava açma süresinin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı kurala bağlanarak, "dava açma süresinin başlangıcı" ile ilgili genel esaslar belirlenmiştir.
            6183 sayılı Yasa'nın 58. maddesinde ise ödeme emirleri için 7 günlük dava açma süresi öngörülmüştür.
            Bu durumda, "dava açma süresi" bakımından ödeme emirleri için 6183 sayılı Yasa'nın 58. maddesi 7 günlük bir süre belirlenmiş ise de, bu sürenin hesaplanmasında 2577 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki genel esasların geçerli olacağı açıktır.
            Açıklanan nedenle, dava konusu ödeme emrine 2577 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi uyarınca tebliğ tarihi olan 10.3.2005 gününü izleyen günden itibaren 7 günlük dava açma süresi içinde açılan davada süreaşımı bulunmadığından, aksi yöndeki idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay Savcısı ..'in Düşüncesi: 3194 sayılı Yasanın 42.maddesi uyarınca verilen para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
            6183 sayılı Yasa'nın 58.maddesinde, kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dava açabileceği, hükme bağlanmıştır.
            2577 sayılı Yasanın 8.maddesinde, sürelerle ilgili genel esaslar düzenlenmiş olup, uygulamada da süreler tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren başlatılmaktadır.
            Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlığa konu ödeme emrinin davacıya 10.3.2005 tarihinde tebliğ edildiği ve tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 günlük süre içerisinde 17.3.2005 tarihinde dava açıldığı anlaşıldığından, aksi yönde verilen Mahkeme kararında isabet bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenle, temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
            Dava, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca verilen para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen 1.3.2005 günlü, 214 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dava konusu ödeme emrinin 10.3.2005 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 6183 sayılı Yasa'nın 58. maddesi uyarınca 10.3.2005 tarihinde işlemeye başlayan 7 günlük süre içinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirilerek 17.3.2005 tarihinde açılan davanın süreaşımı yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7/1. maddesinde; dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, anılan Kanun'un 8/1. maddesinde de; sürelerin, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.
            Diğer taraftan, 6183 sayılı Yasa'nın 58. maddesinde, kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dava açabileceği kuralına yer verilmiştir.
            2577 sayılı Yasa'nın 7 ve 8. maddelerinde; idari dava açma süresi ile bu sürenin hesaplanmasında uygulanacak olan genel esaslar düzenlenmiş ve dava açma süresinin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı öngörülmüştür.
            Bu itibarla, dava açma süresi bakımından uyuşmazlığa esas alınacak özel kanun olan 6183 sayılı Yasa'ya göre dava konusu ödeme emrine 7 gün içinde dava açılabileceği açık olmakla birlikte dava açma süresinin başlangıcının 2577 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde öngörülen genel esaslara tabi olacağı kuşkusuzdur.
            Dava konusu olayda da, 6183 sayılı Yasa'nın 58. maddesinde düzenlenmiş olan 7 günlük dava açma süresi yukarıda yeralan düzenlemeler ışığında tebliğ tarihini izleyen günden itibaren başlayacağından, 10.3.2005 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı 7 günlük süre içinde 17.3.2005 tarihinde açılan davada süreaşımı bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenlerle, Muğla İdare Mahkemesinin 14.6.2005 günlü, E:2005/589, K:2005/663 sayılı kararının bozulmasına, 22,90 YTL. karar harcı ile fazladan yatırılan 17,00 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 10.3.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.