İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

5 yılda bitmeyen inşaata doğrudan 32 ve 42 uygulanamaz.

İnşaat ruhsatı tarihinden itibaren 5 yıl içinde tamamlanmayan yapı için 3194 sayılı kanunun 32.maddesi uyarınca yıkım işleminin uygulanamayacağı, 3194 sayılı yasa'nın 42. maddesinde kanun'un hangi maddesinin hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde para cezası kesileceği madde numaraları yazılmak suretiyle belirtildiğinden bu madde de yeralmayan 29. maddeye göre para cezası da verilemeyeceği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 12.4.2006 gün ve E:2004/1434, K:200/1891 sayılı kararı.
 
Dava, Antalya, Bayındır Mahallesi, ? ada, ? parsel (? ada ? parsel) sayılı taşınmazdaki inşaatın süresi içinde ruhsatının yenilenmediğinden bahisle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca yıkımına ve aynı Kanun'un 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 9.5.2002 günlü, 1043 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdere Mahkemesince; ruhsat alınmadan yapımına başlanan veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca işlem tesis edileceği, inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanılan ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan yapılarda ise ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde inşaatın bitirilerek yapı kullanma izin belgesinin alınması gerektiği, 5 yıllık süre sonunda inşaatın bitirilmemesi veya bu süre içinde bitirilmesine karşın yapı kullanma izin belgesinin alınmaması halinde ruhsatın hükümsüz kalacağı ve yapının ruhsatsız duruma düşeceği, bu durumda yeniden inşaat ruhsatı alınması gerektiği, başlanmış inşaatlarda kazanılmış hakların saklı olduğu, yeniden inşaat ruhsatı alınması durumunda bu tarihteki plan ve mevzuat hükümlerinin geçerli olacağı, olayda inşaat ruhsatı tarihinden itibaren 5 yıl içinde tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınmaması nedeniyle ruhsatsız duruma düşen yapıda tekrar inşaata başlanılabilmesi için kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla davacının yeniden inşaat ruhsatı talebinde bulunarak bu tarihteki plan ve mevzuat hükümlerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle yeni inşaat ruhsatı alması ve bu ruhsata istinaden yapıyı tamamlaması gibi yaptırımlar içeren kuralların uygulanması gerekirken Yasanın 32. maddesi uyarınca ruhsatsız kabul edilerek yapının yıkılmasına karar verilemeyeceği, kaldı ki, davalı idarece yapının 20.2.2002 tarihinde mühürlenmesinden sonra inşaata devam edilmediği, yıkım işleminin hukuka aykırı olduğu, 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde Kanunun hangi maddesinin hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde para cezası kesileceğinin madde numaraları da yazılmak suretiyle belirtildiği, bu maddeler arasında 29. maddenin yer almadığı dikkate alındığında, yasada yer almayan bir yaptırım olan para cezasının da uygulanamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Antalya 1. İdare Mahkemesinin 23.9.2003 günlü, E:2002/1513, K:2003/1005 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 12.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.